Regulamin VIDEO Konkursu dla Testujących Mam

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie organizowanym z okazji testowania butelek NUK Nature Sense zwanym dalej „Konkurs”.

 2. Konkurs odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.klubnuk.pl.

 3. Konkurs będzie trwał do 20.08.2017 do godziny 00:00.

 4. Rozwiązanie konkursu nastąpi za pośrednictwem wiadomości e-mail do 31.08.2017r.

 5. Konkurs nie będzie rozstrzygnięty, jeśli ilość uczestników będzie mniejsza niż 10 osób.

 6. Wysyłając zgłoszenie do konkursu, Uczestnik akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego Regulaminu. Nie może więc powoływać się na jego nieznajomość bądź brak akceptacji jego warunków.

 7. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które otrzymały butelkę NUK Nature Sense do przetestowania w ramach akcji testowania.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu dalej zwanym „Konkursem” jest agencja reklamowa Dzikie Ptaki sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku, przy ul. Królewskiej 130/2, zwana dalej „Organizator”.

 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Baby Land Dariusz Staniszewski z siedzibą w Warszawie, przy al. Stanów Zjednoczonych 67 paw D-7, dalej zwany „Fundatorem”.

 3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

 4. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że jest autorem przesłanej pracy oraz posiada do niej pełne prawa autorskie.

 5. Organizator oraz Fundator mają prawo do wykorzystania materiałów nadesłanych jako odpowiedzi konkursowe  w celach promocyjnych Organizatora i Fundatora.

 6. Wzięcie udziału w konkursie (tj. przesłanie zadania konkursowego) jest jednoznaczne z udzieleniem praw do wykorzystania materiałów video/ zdjęć / tekstów oraz wizerunków w nich zawartych w każdym polu eksploatacji (Internet, tv, pokazy, konferencje, targi)


ZADANIE KONKURSOWE

 1. Zadanie konkursowe składa się z jednego elementu

  Nakręć video z twoją opinią na temat butelki. Nie musi to być profesjonalny materiał, możesz go nakręcić po prostu telefonem.
  Podczas materiału, możesz, ale nie musisz zawrzeć odpowiedzi na poszczególne pytania:
  •    Co spowodowało, że zdecydowałaś się karmić Dziecko butelką?
  •    Co ma dla Ciebie szczególne znaczenie jeżeli chodzi o butelkę do karmienia?
  •    Czy wiedziałaś, że mleko podczas karmienia wypływa kilkoma otworami?
  •    Ile otworów ma zwykle smoczek?
  •    Jak Ci się podoba butelka NUK Nature Sense
  •    Dokończ zdanie: Polecam butelki NUK Nature Sense, bo…

   

 2. Zadanie należy przesłać na adres mailowy: nuk@dzikieptaki.pl

 3. Tytuł maila ze zgłoszeniem konkursowym musi zawierać następujące informacje: VideoKonkursNUKNatureSense + imię + nazwisko

 4. Jeden uczestnik może przesłać jedno zgłoszenie

 5. W przypadku stwierdzenia pogwałcenia zasad konkursu, tudzież ogólnie panujących zasad etyki, czy kodeksu karnego (tudzież rodzinnego i opiekuńczego) materiał zostanie przekazany odpowiedniej instytucji wraz z danymi osobowymi nadawcy.

 

NAGRODY

 1. Organizator przewiduje jedną główną nagrodę w konkursie.

 2. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem maila, na adres mailowy, z którego została wysłana praca konkursowa.

 3. Laureat nie ma możliwości wymiany zawartości nagrody, chyba że inaczej postanowi Organizator.

 4. Wygrany ma obowiązek podać mailowo swoje dane do wysyłki w ciągu 5 dni od daty otrzymania maila z informacją o wygranej.  W przypadku braku odpowiedzi w terminie 5 dni prawo do nagrody wygasa.

 5. Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania nagrody innemu Uczestnikowi.

 6. Jeżeli poszczególne elementy nagrody występują w różnych wersjach Uczestnik ma prawo wskazać który wzór chciałby otrzymać, natomiast Organizator nie ma obowiązku przekazania produktu dokładnie we wskazanym wzorze np. ze względu na brak produktu w stanie magazynowym.

 7. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzcy najpóźniej 30 dni od rozwiązania konkursu.

 

Zawartość Nagrody Głównej:

 • Punkt świetlny,

 • Pojemnik na przekąski,

 • Foremki do lodów,

 • Miseczka z praską,

 • Pojemniki do przechowywania żywności,

 • Smoczek Genius,

 • Smoczek Freestyle,

 • Magic Cup.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie: www.klubnuk.pl

 2. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.

 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników będzie Organizator.

 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.202r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.). Dane osobowe są podawane przez uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz do ich poprawienia.

 5. Organizator oświadcza, że dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetworzone przez Organizatora z siedzibą w Milanówku, przy ul. Królewskiej 130/2 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia.

 6. Organizator oświadcza, że przekazane dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, adres mail będą wykorzystywane przez Organizatora oraz Fundatora w celach marketingowych. Akceptując Regulamin Uczestnik automatycznie zapisuje się do newslettera Organizatora i Fundatora. Po otrzymaniu pierwszego newslettera Uczestnik ma możliwość wypisania się z bazy, jak również przy każdej kolejnej otrzymanej wiadomości mailowej

 7. Uczestnik jest zobowiązany do informowania Organizatora na piśmie o każdej zmianie danych osobowych Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działań spowodowanych niedokonaniem aktualizacji danych, a w szczególności za niemożność wydania Nagrody.

 8. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Uczestnika.

 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Organizator powiadomi Uczestników.

 10. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
  - zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zaistnienia zdarzeń losowych. W takiej sytuacji konkurs zostaje zamknięty bez wyłonienia zwycięzcy.
  - niedoręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane niepodaniem przez Uczestnika danych adresowych lub podanie błędnych danych adresowych lub ewentualne niepoprawne świadczenie usług przez Pocztę Polską bądź firmy kurierskie.

 11. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

Życzymy powodzenia!
Zespół NUK