Regulamin Testowania Smoczków
w ramach akcji #MamoweŻycie

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji #MamoweŻycie zwaną dalej „Akcja”. Akcja odbywa się za pośrednictwem strony internetowej https://klubnuk.pl/testowaniesmoczkow2019, zwanej dalej „Serwis”. 
 2. Fundatorem produktów w Akcji jest Baby Land Dariusz Staniszewski z siedzibą w Warszawie, przy al. Stanów Zjednoczonych 67 paw D-7, zwany dalej „Fundatorem”.
 3. Akcja, w zakresie administrowania danymi, zarządzana jest przez Baby Land Dariusz Staniszewski z siedzibą w Warszawie, przy al. Stanów Zjednoczonych 67 paw D-7 , zwanej dalej „Organizator”.
 4. Biorąc udział w akcji Uczestnik akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego Regulaminu. Nie może więc powoływać się na jego nieznajomość bądź brak akceptacji jego warunków.
 5. W Akcji mogą brać udział osoby fizyczne, powyżej 18 roku życia mające miejsce stałego zamieszkania lub pobytu w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników Organizatora i Fundatora oraz członków ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny w biurze firmy Organizatora oraz w Serwisie.
 7. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z przepisami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Formularz

 1. 1.    Zbieranie formularzy  trwa od 17 czerwca 2019 r.  do dnia 08 lipca 2019 r. do godziny 23:59:59;
 2. Zgłoszenia nadesłane przed lub po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Komisja wyznaczona przez Organizatora wybierze 200 najciekawszych i najbardziej kreatywnych odpowiedzi na pytanie otwarte formularza: - Dokończ zdanie „Chcę przetestować smoczki NUK, ponieważ…” a ich autorzy zostaną nagrodzeni:
  1. 100 smoczków Space
  2. 100 smoczków Sensitive
 4. Organizator zastrzega, że jego decyzja jest ostateczna i nieodwołalna.
 5. Zgłoszenia przesłane mailowo, bądź w inny sposób nie będą rozpatrywane.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, które przekładają się na problem z przesyłaniem formularza zgłoszeniowego lub z komunikacją z Organizatorem.
 7. W sytuacji podejrzeń lub wykrycia przez Organizatora, iż dany Uczestnik dokonuje wielokrotnego niepoprawnego zgłaszania udziału np. poprzez użycie nieprawdziwych danych osobowych, używanie różnych maili do rejestracji lub dopuszcza się innych działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem, Uczestnik zostanie wyłączony z udziału w akcji i nie musi być informowany o takiej decyzji Organizatora.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść przesyłanych zgłoszeń. Uczestnik konkursu oświadcza, iż jest autorem wykonanej pracy i że nie narusza ono praw osób trzecich.
 9. Uczestnik ma możliwość wypisania się z bazy, jak również przy każdej kolejnej otrzymanej wiadomości mailowej.

Przyznanie nagród w Akcji

 1. W terminie do 08.08.2019 zostaną wybrane i powiadomione osoby, które przetestują nowe smoczki NUK.
 2. Wytypowane osoby zostaną powiadomione drogą e-mailową na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym. W wypadku zgłoszenia się na Instagramie, informacje o zwycięzcach pojawią się na tym kanale. 
 3. Wytypowane osoby mają obowiązek mailowo potwierdzić udział i dane do wysyłki produktu w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania maila z informacją o wytypowaniu do testowania.
 4. W przypadku braku odpowiedzi z potwierdzeniem danych w terminie 72 godzin prawo do testowania wygasa.
 5. Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania produktu innemu Uczestnikowi
 6. Produkty dla wytypowanych osób zostaną wysłane do nich drogą pocztową
 7. Osoby, które zostaną wytypowane do testowania smoczków będą miały prawo do udziału w drugiej części akcji – w konkursie, w którym można będzie wygrać wyprawkę od marki NUK. Szczegóły na jej temat pojawią się w lipcu, po zakończeniu pierwszej części akcji i wybraniu osób testujących. 

Informacja o Danych Osobowych

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku ze zgłoszeniem wzięcia udziału w Akcji (w tym zgłoszenie do konkursu). Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Organizatora jest:
  1. świadczenie usług związanych z przeprowadzeniem Akcji,
  2. wyłonienie zwycięzcy konkursu,
  3. przyznanie nagrody dla zwycięzcy konkursu.
 2. Organizator informuje, że przetwarza zabrane dane osobowe z uwagi na niezbęd-ność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Or-ganizatora, co obejmuje konieczność przetworzenia zebranych danych osobowych w celu przeprowadzenia Akcji, wyłonienia zwycięzcy konkursu oraz przyznania nagro-dy.
 3. Organizator informuje, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobo-wych oraz ich poprawiania i aktualizacji, jak również do ograniczenia danych oso-bowych. Ma Pani/Pan również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeci-wu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne i faktyczne.
 4. Oanizator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres świadczenia usług wskazanych w treści niniejszego Regulaminu, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych rosz-czeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbior-ców:
  1. Firmom księgowym współpracującym z Organizatorem,
  2. Prawnikom współpracującym z Organizatorem,
  3. Firmom informatycznym i firmom zapewniającym wsparcie i zarządzanie infra-struktury IT, w tym Serwisu;
  4. Firmom kurierskim i pocztowym.
  5. Administrator informuje, iż dane osobowe pozyskuje tylko od osób, których dane dotyczą. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorują-cego sposób przetwarzania danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Akcji, użytkownik może skontaktować się z Organizatorem poprzez e-mail: nuk@dzikieptaki.pl
 2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zaistnienia zdarzeń losowych. W takiej sytuacji Akcja zostaje zamknięta bez wytypowania zwycięzców
  2. niedoręczenie osobom wytypowanym nagrody spowodowane niepodaniem przez Uczestnika danych adresowych lub podanie błędnych danych adresowych
  3. Świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad lub czasu trwania rekrutacji i terminu wytypowania osób do testowana w czasie jego trwania, jeśli uzna, iż zajdzie taka uzasadniona potrzeba. Uczestnicy Akcji zostaną wówczas o takiej zmianie odpowiednio poinformowani i nie będą mogli dochodzić z tego powodu jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.