Regulamin Konkursu: „We Love NUK”

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie organizowanym z okazji „We Love NUK”, zwanym dalej „Konkurs”.

 2. Konkurs odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.klubnuk.pl.

 3. Konkurs składa się z 8 edycji, a każda z nich trwa od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca

 4. Rozwiązanie każdej edycji nastąpi za pośrednictwem wiadomości e-mail do 15 dnia każdego miesiąca

 5. Dana edycja nie będzie rozstrzygnięta, jeśli ilość uczestników będzie mniejsza niż 30 osób.

 6. Wysyłając zgłoszenie do konkursu, Uczestnik akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego Regulaminu. Nie może więc powoływać się na jego nieznajomość bądź brak akceptacji jego warunków.

 7. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, powyżej 18 roku życia mające miejsce stałego zamieszkania lub pobytu w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników Organizatora i Fundatora oraz członków ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „We Love NUK” dalej zwanym „Konkursem” jest agencja reklamowa Dzikie Ptaki sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku, przy ul. Królewskiej 130/2, zwana dalej „Organizator”.

 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Baby Land Dariusz Staniszewski z siedzibą w Warszawie, przy al. Stanów Zjednoczonych 67 paw D-7, dalej zwany „Fundatorem”.

 3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

 4. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że jest autorem przesłanej pracy oraz posiada do niej pełne prawa autorskie.

 5. Organizator oraz Fundator mają prawo do wykorzystania materiałów nadesłanych jako odpowiedzi konkursowe  w celach promocyjnych Organizatora i Fundatora.

 6. Wzięcie udziału w konkursie (tj. przesłanie zadania konkursowego) jest jednoznaczne z udzieleniem praw do wykorzystania materiałów video/ zdjęć / tekstów oraz wizerunków w nich zawartych w każdym polu eksploatacji (Internet, tv, pokazy, konferencje, targi)


ZADANIE KONKURSOWE

 1. Zadanie konkursowe
  Zrób zdjęcie smoczka NUK wraz z Pociechą

 2. Zadanie należy przesłać na adres mailowy: nuk@dzikieptaki.pl

 3. Tytuł maila ze zgłoszeniem konkursowym musi zawierać następujące informacje: We Love NUK + miesiąc zgłoszenia np. maj + imię i nazwisko osoby zgłaszającej

 4. W treści maila można, ale nie trzeba napisać swoją opinię o smoczkach NUK

 5. Jeden uczestnik może przesłać do trzech zdjęć w danej edycji.

 6. Każdy uczestnik może wziąć udział w dowolnej ilości edycji Konkursu

 7. W przypadku stwierdzenia pogwałcenia zasad konkursu, tudzież ogólnie panujących zasad etyki, czy kodeksu karnego (tudzież rodzinnego i opiekuńczego) materiał zostanie przekazany odpowiedniej instytucji wraz z danymi osobowymi nadawcy.

 

NAGRODY

 1. Organizator przewiduje łącznie czterdzieści nagród w konkursie.

 2. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem maila, na adres mailowy, z którego została wysłana praca konkursowa.

 3. Laureat nie ma możliwości wymiany zawartości nagrody.

 4. Jeżeli Laureat nie wykorzysta nagrody Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania nagrody innemu Uczestnikowi.

 

Szczegóły nagród:

 • W każdej edycji przyznawane jest pięć nagród

 • Nagrodą dla jednego zwycięzcy jest jednorazowy kupon rabatowy o wartości -25% na zakupy w oficjalnym sklepie online Fundatora pod adresem: https://babyland.com.pl/

 • Kupon może wykorzystać wyłącznie zwycięzca, nie może on zostać przekazany osobom trzecim.

 • Rabat 25% obowiązuje na wszystkie smoczki uspokajające i butelki marki NUK.

 • Rabat jest ważny przez 30 dni od momentu przekazania zwycięzcy kodu rabatowego.

 • Każdy ze zwycięzców otrzyma nagrodę dodatkową: łańcuszek do smoczka z motywem Kubusia Puchatka w kolorze wybranym przez Fundatora nagród. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie: www.klubnuk.pl

 2. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.

 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników będzie Organizator.

 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.202r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.). Dane osobowe są podawane przez uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz do ich poprawienia.

 5. Organizator oświadcza, że dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetworzone przez Organizatora z siedzibą w Milanówku, przy ul. Królewskiej 130/2 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia, w tym wysyłki nagród na wskazany przez uczestnika adres.

 6. Organizator oświadcza, że przekazane dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, adres mail będą wykorzystywane przez Organizatora oraz Fundatora w celach marketingowych. Akceptując Regulamin Uczestnik automatycznie zapisuje się do newslettera Organizatora i Fundatora. Po otrzymaniu pierwszego newslettera Uczestnik ma możliwość wypisania się z bazy, jak również przy każdej kolejnej otrzymanej wiadomości mailowej

 7. Uczestnik jest zobowiązany do informowania Organizatora na piśmie o każdej zmianie danych osobowych Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działań spowodowanych niedokonaniem aktualizacji danych, a w szczególności za niemożność wydania Nagrody.

 8. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Uczestnika.

 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie Operatora Pocztowego, za pomocą którego usług zostanie wysłana nagroda. 

 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Organizator powiadomi Uczestników.

 11. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
  - zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zaistnienia zdarzeń losowych. W takiej sytuacji konkurs zostaje zamknięty bez wyłonienia zwycięzcy.

 12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

Życzymy powodzenia!
Zespół NUK