Regulamin Akcji „Polecam NUKa”

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Akcji „Polecam NUKa”, zwanym dalej „Konkurs”
2. Konkurs odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.klubnuk.pl
3. Konkurs będzie trwał
od 19.01.2017 do 9.02.2017 do godziny 00:00
4. Rozwiązanie konkursu nastąpi za pośrednictwem maila do 28.02.2017r.
5. Konkurs nie będzie rozstrzygnięty, jeśli ilość uczestników będzie mniejsza niż 30 osób.
6. Wysyłając zgłoszenie do konkursu, Uczestnik akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego Regulaminu. Nie może więc powoływać się na jego nieznajomość bądź brak akceptacji jego warunków.
7.  W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, powyżej 18 roku życia mające miejsce stałego zamieszkania lub pobytu w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników Organizatora i Fundatora oraz członków ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

8. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które są Rodzicami i używały produkt marki NUK.

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „Polecam NUKa” dalej zwanym „Konkursem” jest agencja reklamowa Dzikie Ptaki sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku, przy ul. Królewskiej 130/2, zwana dalej „Organizator”.
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Baby Land Dariusz Staniszewski z siedzibą w Warszawie, przy al. Stanów Zjednoczonych 67 paw D-7, dalej zwany „Fundatorem”
3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
4. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że jest autorem przesłanej pracy oraz posiada do niej pełne prawa autorskie.
5. Uczestnik oświadcza jednocześnie, że za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich odpowiada wyłącznie uczestnik, który zgłosił pracę i ponosi on pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie rościć prawa do wykonanej przez Uczestnika pracy.
6. Organizator oraz Fundator mają prawo do wykorzystania materiałów nadesłanych jako odpowiedzi konkursowe w celach promocyjnych Organizatora i Fundatora.
 

O AKCJI
1. Akcja przeznaczona jest dla Rodziców, którzy już korzystali z produktów marki NUK i chcą podzielić się opinią na ich temat,

2. Udział w akcji jest dobrowolny.

3. Celem akcji jest pozyskanie szczerych opinii od konsumentów, którzy  chcą się nią podzielić.

4. Osoby, które nigdy nie korzystały z produktów marki NUK zapraszamy do udziału w innych akcjach.

5. Jeżeli któraś z dodanych opinii będzie uznana za fałszywą, w rozumieniu dodania poprzez osobę, która nigdy nie korzystała z danego produktu nie będzie brana pod uwagę podczas wybierania osób do przyznania nagrody.

 

ZADANIA KONKURSOWE
1. Zadanie konkursowe składa się z dwóch elementów.Polega na:
a) dodaniu swojej opinii na temat produktu marki NUK na fanpage NUK Polska w galerii Produkty NUK lub na portalu bangla.pl

> aby przejść do albumu  kliknij tutaj
> aby przejść do portalu bangla kliknij tutaj
b) na zrobieniu zdjęcia swojemu Dziecka razem z produktem marki NUK
2. Uczestnik może dodatkowo dodać opinię w wielu miejscach lub do wielu produktów, jednak nie jest to wymogiem udziały w akcji, a chęcią podzielania się opinią na temat większej ilości produktów
3. Zadanie konkursowe należy przesłać na mail:
NUK@dzikieptaki.pl
4. Wysyłając pracę należy wpisać konkretny temat maila: Polecam NUKa
5. Treść maila musi zawierać: link do dodanej opinii wraz z przekopiowaną jej treścią oraz zdjęcie Dziecka z produktem NUKa w załączniku.

7. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia drobnych korekt redakcyjnych przed publikacją opinii, jednak zobowiązuje się do nie nienaruszenia wartości merytorycznej i przekazu. Celem redakcji, jest wyłącznie korekta tekstu pod kątem poprawności językowej (ortografia i interpunkcja).


NAGRODY
1. Organizatora przewiduje trzydzieści nagród w konkursie.Przyznawanych w zależności od zajętych miejsc tj. od 1 miejsca doo 30 miejsca
2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem maila, na adres mailowy, z którego została wysłana praca konkursowa.
3  Dodatkowo wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie, na której przeprowadzana jest akcja oraz na fanpage NUK Polska
4. Laureat nie mają możliwości wymiany zawartości nagrody, chyba że inaczej postanowi Organizator.
5. Wygrani mają obowiązek podać mailowo swoje dane do wysyłki w ciągu 5 dni od daty otrzymania maila z informacją o wygranej. W przypadku braku odpowiedzi w terminie 5 dni prawo do nagrody wygasa.
6. Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania nagrody innemu Uczestnikowi.
7. Jeżeli poszczególne elementy nagrody występują w różnych wersjach Uczestnik ma prawo wskazać który wzór chciałby otrzymać, natomiast Organizator nie ma obowiązku przekazania produktu dokładnie we wskazanym wzorze np. ze względu na brak produktu w stanie magazynowym.

8. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców najpóźniej 30 dni od rozwiązania konkursu.

9. Rodzice mają prawo brać udział w Konkursie osobno jednak przysługuje im możliwość wygrania tylko jeden nagrody. W sytuacji, gdy Organizator nieświadomie wytypuje do zwycięzców osoby będące Rodzicami tego samego Dziecka, jedna z nagród zostanie przekazana innemu Uczestnikowi. Rodzice w takiej sytuacji zobowiązani są niezwłocznie poinformować Organizatora.
10. Szczegóły nagród

Nagrodą dla dziesięciu osób, które zajmą miejsce od 1 do 10 jest zestaw „3 butelek NUK First Choice+":
•  
 
3 x butelka PP NUK First Choice+ 300 ml z anatomicznym, antykolkowym smoczkiem silikonowym 0-6 miesięcy, M (do mleka).

Nagrodą dla dziesięciu osób, które zajmą miejsce od 11 do 20 jest „Miniazestaw  startowy NUK New Classic":
•   
butelka New Classic PP 250 ml
•    smoczek silikonowy NUK Genius „My first NUK", 0-6 mies.
•    osłonka smoczka

Nagrodą dla dziesięciu osób, które zajmą miejsce od 21 do 30 jest „Silikonowy smoczek uspokajający NUK Trendline Adore Night&Day"


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie: www.klubnuk.pl
2. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników będzie Organizator.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.202r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.). Dane osobowe są podawane przez uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz do ich poprawienia.
5. Organizator oświadcza, że dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetworzone przez Organizatora z siedzibą w Milanówku, przy ul. Królewskiej 130/2 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia.
6. Organizator oświadcza, że przekazane dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, adres mail będą wykorzystywane przez Organizatora oraz Fundatora w celach marketingowych. Akceptując Regulamin Uczestnik automatycznie zapisuje się do newslettera Organizatora i Fundatora. Po otrzymaniu pierwszego newslettera Uczestnik ma możliwość wypisania się z bazy, jak również przy każdej kolejnej otrzymanej wiadomości mailowej
7. Uczestnik jest zobowiązany do informowania Organizatora na piśmie o każdej zmianie danych osobowych Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działań spowodowanych niedokonaniem aktualizacji danych, a w szczególności za niemożność wydania Nagrody.
8. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Uczestnika.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Organizator powiadomi Uczestników.
10. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
•  Zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zaistnienia zdarzeń losowych. W takiej sytuacji konkurs zostaje zamknięty bez wyłonienia zwycięzcy.
•  Niedoręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane niepodaniem przez Uczestnika danych adresowych lub podanie błędnych danych adresowych lub ewentualne niepoprawne świadczenie usług przez Pocztę Polską bądź firmy kurierskie.
11. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.


Życzymy powodzenia!
Zespół NUK