Regulamin Konkursu dla Testujących Rodziców

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie organizowanym z okazji Wielkiego Testowania Smoczków NUK zwanym dalej „Konkurs”.

 2. Konkurs odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.klubnuk.pl.

 3. Konkurs będzie trwał do 17.06.2018 do godziny 00:00.

 4. Rozwiązanie konkursu nastąpi za pośrednictwem wiadomości e-mail do 30.06.2018r.

 5. Konkurs nie będzie rozstrzygnięty, jeśli ilość uczestników będzie mniejsza niż 40 osób.

 6. Wysyłając zgłoszenie do konkursu, Uczestnik akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego Regulaminu. Nie może więc powoływać się na jego nieznajomość bądź brak akceptacji jego warunków.

 7. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które otrzymały smoczek NUK nowej generacji do przetestowania w ramach akcji testowania.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu dalej zwanym „Konkursem” jest agencja reklamowa Dzikie Ptaki sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku, przy ul. Królewskiej 130/2, zwana dalej „Organizator”.

 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Baby Land Dariusz Staniszewski z siedzibą w Warszawie, przy al. Stanów Zjednoczonych 67 paw D-7, dalej zwany „Fundatorem”.

 3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

 4. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że jest autorem przesłanej pracy oraz posiada do niej pełne prawa autorskie.

 5. Organizator oraz Fundator mają prawo do wykorzystania materiałów nadesłanych jako odpowiedzi konkursowe  w celach promocyjnych Organizatora i Fundatora.

 6. Wzięcie udziału w konkursie (tj. przesłanie zadania konkursowego) jest jednoznaczne z udzieleniem praw do wykorzystania materiałów video/ zdjęć / tekstów oraz wizerunków w nich zawartych w każdym polu eksploatacji (Internet, tv, pokazy, konferencje, targi)


ZADANIE KONKURSOWE

 1. Zadanie konkursowe składa się z dwóch elementów

  •    Dokończ zdanie: Polecam smoczki NUK nowej generacji, bo…
  •    Dokończ zdanie: Smoczek NUK nowej generacji, otrzymuje od nas ocenę… (przyznaj ocenę w skali szkolnej od 1 do 6)
  •    Zrób i załącz zdjęcia (maksymalnie 5) swojego Dziecka wraz z testowanym smoczkiem NUK nowej genracji

 2. Zadanie należy przesłać na adres mailowy: nuk@dzikieptaki.pl

 3. Tytuł maila ze zgłoszeniem konkursowym musi zawierać następujące informacje: NUKWielkieTestowanie + imię + nazwisko

 4. Jeden uczestnik może przesłać jedno zgłoszenie

 5. W przypadku stwierdzenia pogwałcenia zasad konkursu, tudzież ogólnie panujących zasad etyki, czy kodeksu karnego (tudzież rodzinnego i opiekuńczego) materiał zostanie przekazany odpowiedniej instytucji wraz z danymi osobowymi nadawcy.

 

NAGRODY

 1. Organizator przewiduje łącznie osiem nagród w konkursie.

 2. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem maila, na adres mailowy, z którego została wysłana praca konkursowa.

 3. Laureat nie ma możliwości wymiany zawartości nagrody, chyba że inaczej postanowi Organizator. Ewentulana możliwość zmiany wzoru i rozmiaru produkty zależy od aktualnych stanów magazynowych.

 4. Wygrani mają obowiązek podać mailowo swoje dane do wysyłki w ciągu 5 dni od daty otrzymania maila z informacją o wygranej.  W przypadku braku odpowiedzi w terminie 5 dni prawo do nagrody wygasa.

 5. Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania nagrody innemu Uczestnikowi.

 6. Nagrody są przyznawane w konkretnym wzorze i nie ma możliwości ich wymiany, chyba, że Organizator postanowi inaczej.

 7. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców najpóźniej 30 dni od rozwiązania konkursu.

 

Dokładny podział nagród:

Nagroda 1 miejsce

- Punkt świetlny
- Butelka NUK Nature Sense 260 ml

- Kubeczek NUK Flexi Cup

- Smoczek NUK Freestyle (dwupak)

- Gryzak Konik

- Miseczka z praską
- Pojemnik na przekąski
- Sztućce metalowe
- Miseczka
- Płyn do mycia butelek i smoczków
- Obcinacz do paznokci

 

Nagroda 2 miejsce

- Butelka NUK Nature Sense 260 ml

- Kubeczek NUK Kiddy Cup

- Smoczek NUK Freestyle (dwupak)

- Gryzak Żółwik

- Łyżeczka do karmienia 2szt plastikowa

- Obcinacz do paznokci

 

Nagroda 2 miejsce

- Butelka NUK Nature Sense 260 ml

- Smoczek NUK Freestyle (dwupak)

- Gryzak Rybka

- Obcinacz do paznokci

 

Nagroda wyróżnienia
-
Smoczek NUK Trendline Adore (dwupak)

w tym zestawy: rozm 1  x 2, rozm 2 x 2, rozm 3 x 1

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie: www.klubnuk.pl

 2. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.

 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników będzie Organizator.

 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.202r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.). Dane osobowe są podawane przez uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz do ich poprawienia.

 5. Organizator oświadcza, że dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetworzone przez Organizatora z siedzibą w Milanówku, przy ul. Królewskiej 130/2 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia.

 6. Organizator oświadcza, że przekazane dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, adres mail będą wykorzystywane przez Organizatora oraz Fundatora w celach marketingowych. Akceptując Regulamin Uczestnik automatycznie zapisuje się do newslettera Organizatora i Fundatora. Po otrzymaniu pierwszego newslettera Uczestnik ma możliwość wypisania się z bazy, jak również przy każdej kolejnej otrzymanej wiadomości mailowej

 7. Uczestnik jest zobowiązany do informowania Organizatora na piśmie o każdej zmianie danych osobowych Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działań spowodowanych niedokonaniem aktualizacji danych, a w szczególności za niemożność wydania Nagrody.

 8. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Uczestnika.

 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Organizator powiadomi Uczestników.

 10. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
  - zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zaistnienia zdarzeń losowych. W takiej sytuacji konkurs zostaje zamknięty bez wyłonienia zwycięzcy.
  - niedoręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane niepodaniem przez Uczestnika danych adresowych lub podanie błędnych danych adresowych lub ewentualne niepoprawne świadczenie usług przez Pocztę Polską bądź firmy kurierskie.

 11. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

Życzymy powodzenia!
Zespół NUK