1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie walentynkowym na portalu społecznościowym Facebook, na profilu marki NUK Polska
2. Konkurs będzie trwał od 10.02.2021 do 17.02.2021 do końca dnia.
3. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się za pośrednictwem fanpage NUK Polska do 27.02.2021
4. Konkurs nie będzie rozstrzygnięty jeśli ilość uczestników będzie mniejsza niż 20 osób.
5. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik oświadcza, że jest autorem pracy umieszczonej w komentarzu oraz posiada do niej pełne prawa autorskie oraz majątkowe prawa autorskie.
6. Uczestnik oświadcza jednocześnie, że za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich odpowiada wyłącznie uczestnik, który zgłosił pracę i ponosi on pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie rościć prawa do wykonanej przez Uczestnika pracy.7. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z przepisami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000.
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Konkurs walentynkowy” jest Baby Land Dariusz Staniszewski z siedzibą w Warszawie, przy al. Stanów Zjednoczonych 67 paw D-7, dalej zwany „Organizatorem”
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
3. Konkurs jest przeprowadzony na portalu społecznościowym Facebook na profilu NUK Polska.
4. Użytkownik, akceptując niniejszy regulamin, przyjmuje do wiadomości, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, ani administrowany przez Facebook, oraz że Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z organizacją Konkursu.
5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się małżonków wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 

ZADANIE KONKURSOWE
1. Konkurs składa się z dwóch zadań konkursowych, które zostaną umieszczone w terminie trwania konkursu na fanpage NUK Polska, jako posty graficzno-tekstowe zawierające szczegóły do każdego zadania. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać dwa zadania.
2. Wszystkie odpowiedzi muszą być umieszczone najpóźniej do końca dnia do 17.02.2021.
 

SPOSÓB OCENIANIA
1. Zwycięzców wyłoni komisja konkursowa
2. Prace będą oceniane pod kątem a) oryginalności b) kreatywności c) zaangażowania
 

NAGRODY
W konkursie zostanie przyznanych łącznie 8 nagród w kolorach wybranych przez Komisję:

1 miejsce
Zestaw produktów:
• Podgrzewacz pokarmu NUK Thermo 3w1
• Butelka NUK FC+ ze wskaźnikiem temperatury, sil. 300 ml
• Butelka NUK FC+ ze wskaźnikiem temperatury, sil. 150 ml
• Dwupak smoczków Adore rozm. 2
• Tasiemka do smoczka uspokajającego
 
2 i 3 miejsce
• Butelka NUK FC+ ze wskaźnikiem temperatury, sil. 300 ml
• Butelka NUK FC+ ze wskaźnikiem temperatury, sil. 150 ml
• Dwupak smoczków Adore rozm. 2
• Tasiemka do smoczka uspokajającego
 
5 wyróżnień
• Butelka NUK FC+ ze wskaźnikiem temperatury, sil. 300 ml
• Dwupak smoczków Adore rozm. 2

 
INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH
• Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku ze zgłoszeniem wzięcia udziału w Akcji (w tym zgłoszenie do konkursu). Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Organizatora jest: świadczenie usług związanych z przeprowadzeniem Akcji, wyłonienie zwycięzcy konkursu, przyznanie nagrody dla zwycięzcy konkursu.
• Organizator informuje, że przetwarza zabrane dane osobowe z uwagi na niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, co obejmuje konieczność przetworzenia zebranych danych osobowych w celu przeprowadzenia Akcji, wyłonienia zwycięzcy konkursu oraz przyznania nagrody.
• Organizator informuje, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji, jak również do ograniczenia danych osobowych. Ma Pani/Pan również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne i faktyczne.
• Organizator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres świadczenia usług wskazanych w treści niniejszego Regulaminu, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych.
• Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: Firmom księgowym współpracującym z Organizatorem, Prawnikom współpracującym z Organizatorem, Firmom informatycznym i firmom zapewniającym wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT, w tym Serwisu; Firmom kurierskim i pocztowym.
• Administrator informuje, iż dane osobowe pozyskuje tylko od osób, których dane dotyczą. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.
• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników będzie Organizator.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.202r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.). Dane osobowe są podawane przez uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz do ich poprawienia.
4. Organizator oświadcza, że dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetworzone przez Organizatora z siedzibą w Warszawie, przy al. Stanów Zjednoczonych 67 paw. D_7 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
5. Uczestnik jest zobowiązany do informowania Organizatora na piśmie o każdej zmianie danych osobowych Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działań spowodowanych niedokonaniem aktualizacji danych, a w szczególności za niemożność wydania Nagrody.
6. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Uczestnika.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Organizator powiadomi Uczestników.
8. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: - Zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zaistnienia zdarzeń losowych. W takiej sytuacji konkurs zostaje zamknięty bez wyłonienia zwycięzcy. - Niedoręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane niepodaniem prze Uczestnika danych adresowych lub podanie błędnych danych adresowych lub ewentualne niepoprawne świadczenie usług przez Pocztę Polską bądź firmy kurierskie.
9. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez publikację postu na profilu NUK Polska na Facebooku
10. W przypadku niedostarczenia danych teleadresowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu) na adres mailowy: konkurs@babyland.com.pl, przez laureata w terminie 10 dni od poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa.
11. Uczestnik biorąc udział w Konkursie akceptuje jego Regulamin i nie może powoływać się na jego nieznajomość.12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

Życzymy powodzenia!

Zespół NUK Polska
 

Regulamin Konkursu walentynkowego
na Facebooku NUK Polska