Regulamin Konkursu: „Powiedz nam, co myślisz”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Powiedz nam, co myślisz”, zwanym dalej „Konkurs"

 2. Konkurs trwa od 13 sierpnia do 31 sierpnia 2018 r

 3. Konkurs nie będzie rozstrzygnięty jeśli ilość uczestników będzie mniejsza niż 50 osób.

 4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 17 września, z zastrzeżeniem punktu 3

 5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik akceptuje jednocześnie postanowienia Regulaminu Konkursu znajdującego się na stronie www.klubnuk.pl. Nie może więc powoływać się na jego nieznajomość bądź brak akceptacji jego warunków.

 6. Organizatorem Konkursu jest agencja reklamowa Dzikie Ptaki sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku, przy ul. Królewskiej 130/2, zwana dalej „Organizator”.

 7. Fundatorem nagród w Konkursie jest Baby Land Dariusz Staniszewski z siedzibą w Warszawie, przy al. Stanów Zjednoczonych 67 paw D-7, dalej zwany „Fundatorem”.

 8. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że jest autorem przesłanej pracy oraz posiada do niej pełne prawa autorskie.

 

 

ZADANIE KONKURSOWE

 1. Wejdź do naszego sklepu online sklep.babyland.com.pl
 2. Znajdź produkt do którego chcesz dodać opinię
 3. Dodaj opinię podpisując się imieniem i nazwiskiem
 4. Wyślij do nas mail na adres nuk@dzikieptaki.pl
  W TYTULE WPISUJĄC: Konkurs + imię i nazwisko
  W TREŚCI MAILA WYŚLIJ: Link do dodanej opinii w sklepie + którą nagrodę wolisz otrzymać: dwupak smoczków NUK Freestyle czy butelkę NUK Nature Sense

 

NAGRODY

 1. Organizator przewiduje łącznie 21 nagród:
  1 miejsce – nagroda główna - zestaw, w którego skład wchodzą produkty:

  - Zestaw NUK Nature Sense Twin Set
  - Foremki do lodów

  - Butelka z uchwytami FC, silikon
  - Gryzak trzyczęściowy
  - Zestaw szczoteczek do zębów
  - Punkt świetlny
  - kocyk Lula Design w lamy

  - Mleczko do mycia i szampon dla niemowląt Bubchen Calendula 230 ml
  - Krem ochronny do twarzy Bubchen Calendula 75 ml

  2 - 11 miejsce Butelka NUK Nature Sense 260 ml biała
  12 - 21 miejsce Smoczek NUK Freestyle dwupak rozmiar 2

 2. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem maila, na adres mailowy, z którego została wysłana praca konkursowa.
 3. Laureat nie ma możliwości wymiany zawartości nagrody, chyba że inaczej postanowi Organizator.
 4. Wygrani mają obowiązek podać mailowo swoje dane do wysyłki w ciągu 5 dni od daty otrzymania maila z informacją o wygranej. 
  W przypadku braku odpowiedzi w terminie
  5 dni prawo do nagrody wygasa.
 5. Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania nagrody innemu Uczestnikowi.
 6. Jeżeli poszczególne elementy nagrody występują w różnych wersjach Uczestnik ma prawo wskazać który wzór chciałby otrzymać, natomiast Organizator nie ma obowiązku przekazania produktu dokładnie we wskazanym wzorze np. ze względu na brak produktu na stanie magazynowym.
 7. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców najpóźniej 30 dni od rozwiązania konkursu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie: www.klubnuk.pl
 2. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników będzie Organizator.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.202r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.). Dane osobowe są podawane przez uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz do ich poprawienia.
 5. Organizator oświadcza, że dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetworzone przez Organizatora z siedzibą w Milanówku, przy ul. Królewskiej 130/2 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia.
 6. Organizator oświadcza, że przekazane dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, adres mail będą wykorzystywane przez Organizatora oraz Fundatora w celach marketingowych. Akceptując Regulamin Uczestnik automatycznie zapisuje się do newslettera Organizatora i Fundatora. Po otrzymaniu pierwszego newslettera Uczestnik ma możliwość wypisania się z bazy, jak również przy każdej kolejnej otrzymanej wiadomości mailowej.
 7. Uczestnik jest zobowiązany do informowania Organizatora na piśmie o każdej zmianie danych osobowych Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działań spowodowanych niedokonaniem aktualizacji danych, a w szczególności za niemożność wydania Nagrody.
 8. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Uczestnika.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.
 10. O każdej zmianie Regulaminu Organizator powiadomi Uczestników.
 11. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
  - zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zaistnienia zdarzeń losowych. W takiej sytuacji konkurs zostaje zamknięty bez wyłonienia zwycięzcy.
  - niedoręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane niepodaniem przez Uczestnika danych adresowych lub podanie błędnych danych adresowych lub ewentualne niepoprawne świadczenie usług przez Pocztę Polską bądź firmy kurierskie.
 12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego