Regulamin testowania butelek NUK Nature Sense

 


Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w rekrutacji do testowania i testowaniu „Butelek NUK Nature Sense" zwanym dalej „Testowanie”
 2. Testowanie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.klubnuk.pl, zwanej dalej „Serwis”
 3. Fundatorem produktów w akcji „Testowanie Butelek NUK First Choice Plus” jest Baby Land Dariusz Staniszewski z siedzibą w Warszawie, przy al. Stanów Zjednoczonych 67 paw D-7, zwany dalej „Fundatorem”.
 4. Testowanie w zakresie organizacji, zarządzania stroną, moderacji zgłoszeń do testowania oraz wyboru zwycięskich zgłoszeń zostało powierzone przez Fundatora, agencji reklamowej Dzikie Ptaki sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku, przy ul. Królewskiej 130/2, zwanej dalej „Organizator”.
 5. Wysyłając zgłoszenie do udziału w Testowaniu, Uczestnik akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego Regulaminu. Nie może więc powoływać się na jego nieznajomość bądź brak akceptacji jego warunków.
 6. W Testowaniu mogą brać udział osoby fizyczne, powyżej 18 roku życia mające miejsce stałego zamieszkania lub pobytu w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników Organizatora i Fundatora oraz członków ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 7. Niniejszy Regulamin jest dostępny w biurze firmy Organizatora oraz w Serwisie.

 

Przedmiot konkursu

 1. Zbieranie zgłoszeń do udziału w testowaniu trwa od dnia 9.06.2017 r. od godziny 00:00:00 do dnia 25.06.2017 r. do godziny 23:59:59;
 2. Zgłoszenia nadesłane przed lub po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Warunkiem udziału w zgłoszeniu do Testowania jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny w Serwisie. 
 4. Komisja wyznaczona przez Organizatora wybierze 100 najciekawszych i najbardziej kreatywnych wypowiedzi spośród, a ich autorzy zostaną wytypowani do przetestowania Butelki NUK Nature Sense. Osoby te dalej zwane są „Wytypowanymi osobami”
 5. Z pozostałych zgłoszeń Komisja wybierze kolejne 50 najciekawszych i najbardziej kreatywnych wypowiedzi, a ich autorzy zostaną zapisani na listę rezerwową.
 6. Lista rezerwowa jest uruchamiana w momencie braku potwierdzenia uczestnictwa i adresu do wysyłki jednej z wytypowanych osób do Testowania.
 7. Każda Testująca Mama, która otrzyma butelkę do przetestowania jest zobowiązana w terminie do 6.08.do:
  - wypełnienia ankiety dotyczącej testowanej butelki (link zostanie przesłany poprzez mail)

  - przesłania na adres: nuk@dzikieptaki.pl zdjęcia swojego Dziecka z testowaną butelką
 8. Każdej wytypowanej osobie przysługuje prawo do jednego produktu do testowania t.j. butelka NUK Nature Sense o pojemności 150ml lub 260 ml (rozmiar butelki zostanie przyznany w zależności od danych wypełnionych w formularzu zgłoszeniowym)
 9. W akcji mogą brać udział JEDYNIE Rodzice, których Dzieci w czasie testowania są w wieku między 0-18 miesięcy.
 10. Rodzice jednego Dziecka nie mogą zostać wybrani do testowania oboje. Butelkę do testów może otrzymać tylko jedno z rodziców, a zgłoszenia obojga rodziców nie będą brane pod uwagę. Dotyczy to także innych krewnych. Jeżeli poprzez podanie innych danych Komisja nieświadomie wybierze obydwoje Rodziców, mają oni obowiązek niezwłocznie poinformować o tym Organizatora.
 11. Organizator zastrzega, że jego decyzja jest ostateczna i nieodwołalna.

 

Zasady uczestnictwa w akcji

 1. Aby wziąć udział w rekrutacji do Testowania, uczestnik musi wypełnić poprawnie formularz zgłoszeniowy w wyznaczonym terminie.
 2. Aby wejść na podstronę z formularzem należy kliknąć przycisk „Zgłoś się do testowania” na stronie internetowej www.klubnuk.pl/naturesense
 3. Wysłanie zgłoszenia następuje z chwilą kliknięcia w przycisk „Zapisz się” w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Każdy Uczestnik może wypełnić jeden formularz zgłoszeniowy tylko raz.
 5. Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia Uczestników, przesłane za pośrednictwem właściwego do tego celu formularza zgłoszeniowego, dostępnego w Serwisie.
 6. Zgłoszenia przesłane mailowo, bądź w inny sposób nie będą rozpatrywane.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, które przekładają się na problem z przesyłaniem formularza zgłoszeniowego lub z komunikacją z Organizatorem.
 8. W sytuacji podejrzeń lub wykrycia przez Organizatora, iż dany Uczestnik dokonuje wielokrotnego niepoprawnego zgłaszania udziału w Konkursie, np. poprzez użycie nieprawdziwych danych osobowych, używanie różnych maili do rejestracji lub dopuszcza się innych działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem, Uczestnik zostanie wyłączony z udziału w akcji i nie musi być informowany o takiej decyzji Organizatora.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść przesyłanych zgłoszeń. Uczestnik konkursu oświadcza, iż jest autorem wykonanej pracy i że nie narusza ono praw osób trzecich.
 10. Oświadcza jednocześnie, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe. Za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich odpowiada wyłącznie Uczestnik, który zgłosił pracę i ponosi on pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie rościć prawa do wykonanej przez Uczestnika pracy.
 11. Zgłaszając udział w rekrutacji do Testowania Butelek NUK Nature Sense Uczestnik przekazuje jednocześnie wszelkie materialne prawa autorskie na wszystkich polach eksploatacji do przesłanej treści zgłoszeń, zadań konkursowych, treści ankiety, zdjęcia dziecka z testowaną butelką na rzecz Organizatora i Fundatora, co wyłącza jakiekolwiek roszczenia z tytułu ich wykorzystania w części lub całości przez Organizatora i Fundatora lub podmioty z nim współpracujące w swobodnym wykorzystywaniu w reklamie, między innymi w celach związanych z przeprowadzeniem akcji, w tym publikowanie wybranych odpowiedzi na pytania otwarte, wypowiedzi, materiałów zdjęciowych m.in. na stronie internetowej www.klubnuk.pl, www.nuk.pl, fanpage NUK Polska.
 12. Wszelkie dane osobowe Uczestników Testowania zbierane są za pośrednictwem platformy www.ipresso.com
 13. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.202r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.). Dane osobowe są podawane przez uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz do ich poprawienia.
 14. Organizator oświadcza, że przekazane dane osobowe będą wykorzystywane przez Organizatora oraz Fundatora w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz w celach marketingowych.
 15. Akceptując Regulamin Uczestnik automatycznie zapisuje się do newslettera Organizatora i Fundatora. Po otrzymaniu pierwszego newslettera Uczestnik ma możliwość wypisania się z bazy, jak również przy każdej kolejnej otrzymanej wiadomości mailowej.

 

Produkty do testowania

 1. Fundator przewiduje wydanie łącznie w całej akcji sto sztuk Butelek NUK Nature Sense do przetestowania, co jest jednoznaczne z wytypowaniem 100 osób do testowania.
 2. Liczba butelek przeznaczonych do testowania może ulec zmianie.
 3. Szczegóły dotyczące przekazywanego produktu do testowania:
  - butelka NUK Nature Sense
  - o pojemności w rozmiarze 150ml lub 260 ml
  - smoczek silikonowy w rozmiarze 0-6 miesięcy, S lub smoczek silikonowy w rozmiarze 6-18 miesięcy, M
 4. Uwaga! Powyższe informacje dotyczące wielkości butelek odpowiednich dla danego wieku dziecka są tylko zaleceniami. Należy zawsze brać pod uwagę indywidualny rozwój swojego Dziecka.
 5. Zwycięzca nie ma możliwości zmiany produktu przekazywanego do testowania, jak i wyboru wzorku na butelce.

 

Przyznanie produktów

 1. W terminie do 7.07 zostaną wybrane i powiadomione Testujące Mamy wytypowane do uczestnictwa w Testowaniu
 2. Wytypowane osoby zostaną powiadomione drogą e-mailową na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Wytypowane osoby mają obowiązek mailowo potwierdzić udział i dane do wysyłki produktu w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania maila z informacją o wytypowaniu do testowania.
 4. W przypadku braku odpowiedzi z potwierdzeniem danych w terminie 48 godzin prawo do testowania wygasa.
 5. Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania produktu innemu Uczestnikowi, jednocześnie ma prawo do przyznania go osobie z listy rezerwowej.
 6. Produkty dla wytypowanych osób zostaną wysłane w terminie od 10.07
 7. Osoba wytypowana nie ma możliwości odstąpienia prawa do produktu osobom trzecim.

 

Zbieranie opinii

 1. W terminie do 15.08 następuje Testowanie i opiniowanie butelek.
 2. Każda Testująca Mama, która otrzyma butelkę do przetestowania jest zobowiązana w terminie do 15.08.do:
  - wypełnienia ankiety dotyczącej testowanej butelki (link zostanie przesłany poprzez mail)
  - przesłania na adres: nuk@dzikieptaki.pl zdjęcia swojego Dziecka z testowaną butelką
 3. W przypadku niewpłynięcia opinii Organizator będzie się kontaktował z osobą, która otrzymały produkt do przetestowania w celu przypomnienia i pozyskania opinii o produkcie.


Konkurs i Nagrody Specjalne dla Testujących

 1. Każda osoba testująca Butelkę NUK Nature Sense ma możliwość wzięcia udziału w Konkursie.
 2. Zadanie konkursowe i sposób przesłania będą dostępne wyłącznie do osób testujących butelkę. Szczegóły zostaną przekazane drogą mailową.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie ankiety i przesłanie zdjęcia Dziecka z testowaną butelką.
 4. Szczegóły dotyczące konkursów dodatkowych dla Testujących Mam będą określone w osobnym regulaminie.
   

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Testowania, użytkownik może skontaktować się z Organizatorem poprzez e-mail: nuk@dzikieptatki.pl
 2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
  - zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie akcji, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zaistnienia zdarzeń losowych. W takiej sytuacji akcja zostaje zamknięta bez wytypowania osób do testowania.
  - niedoręczenie osobom wytypowanym produktu do testowania lub nagrody spowodowane niepodaniem przez Uczestnika danych adresowych lub podanie błędnych danych adresowych
  - Świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Organizatorowi zastrzega sobie prawo do zmiany zasad lub czasu trwania rekrutacji i terminu wytypowania osób do testowana w czasie jego trwania, jeśli uzna, iż zajdzie taka uzasadniona potrzeba. Uczestnicy Testowania zostaną wówczas o takiej zmianie odpowiednio poinformowani i nie będą mogli dochodzić z tego powodu jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.