§ 1

KONKURS

 1. Niniejszy regulamin konkursu „NUK for Nature rozdanie”  (zwany dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie.
 2. Organizatorem konkursu „NUK for Nature rozdanie” jest BABY LAND Dariusz Staniszewski z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanów Zjednoczonych 67/D7, 05-077 Warszawa (zwany dalej: „Organizatorem”)
 3. Właściciel portalu www.facebook.com oraz instagram.com nie jest organizatorem ani współorganizatorem Konkursu.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 5. Jedynym źródłem zasad uczestnictwa w Konkursie jest niniejszy Regulamin. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

 

 1. Organizator przeprowadza Konkurs za pośrednictwem strony klubnuk.pl/rozdajemy-smoczki.
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook oraz Instagram, na których odbywa się kampania komunikacyjna.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. Nr 201, poz. 1540) o grach hazardowych.

 

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W Konkursie mogą wziąć wszyscy pełnoletni użytkownicy.

2. Udział w konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.

4. Nagrodzonych zostanie 100 pierwszych osób, które poprawnie wypełnią zamieszczony na stronie klubnuk.pl/rozdajemy-smoczki formularz oraz w odpowiedzi na otrzymany mail:

a. wykonają zadanie konkursowe, tj. prześlą zdjęcie obrazujące: „Jak spędzam czas ze swoim dzieckiem?”

b. prześlą dane teleadresowe potrzebne o wysyłki promocyjnej paczki z produktami NUK (opakowanie zawiera 2 sztuki smoczków NUK for Nature)

5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Współorganizatora, a także członkowie ich rodzin, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu.

7. Zgłoszenia przyjmowane są od 10.06.2022 do 26.06.2022 do 23:59.

§3

NAGRODY

 1. Nagrodą w konkursie jest zestaw dwóch smoczków NUK for Nature. Kolor wybrany losowo.
 2. Ilości dostępnych smoczków w konkursie:
 1. rozm 1 (48 pudełek - 2 szt. w opakowaniu)
 2. rozm 2 (42 pudełek - 2 szt. w opakowaniu)
 3. rozm 3 (12 pudełek - 2 szt. w opakowaniu)
 1. Laureatowi konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród oraz prawo żądania wymiany Nagrody na inne wartości materialne.
 2. Organizator wskazuje, że liczba nagród jest ograniczona, a o ich przyznaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Do jednego zgłoszenia w konkursie przysługuje jedno opakowanie promocyjnych smoczków.
 3. Za pobranie i odprowadzenie ewentualnego należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.
 4. Nagroda zostanie przekazane bezpośrednio do wygranej osoby.
 5. Laureat traci prawo do nagrody i staje się ona własnością Organizatora w przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania nagrody przez laureata,
 6. W przypadku sytuacji spornych, ostateczna decyzja o wyłonieniu laureata/laureatów należy do Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne i nieodwołalne.

 

§4

ZASADY PRZEPROWADZANIA KONKURSU

1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.

2. Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści niekompletne, nieprawdziwe, a także takie, które nie zawierają podstawowych wymagań, stawianych przez stronę, zostaną usunięte przez Organizatora.

3. Naruszenie przez uczestnika Konkursu, któregokolwiek z warunków Regulaminu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie do Konkursu lub utratę prawa do nagrody.

 

§6

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Użyty w regulaminie termin Dane Osobowe oznacza – dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (,,RODO”) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 – t.j.), tj. informacje dotyczące Uczestnika: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres mailowy - przetwarzane będą przez Organizatora wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie.

2. Przystępując do Konkursu Uczestnik wskazuje, iż podaje dane dobrowolnie co jest jednak niezbędne do przeprowadzenia Konkursu.

3. BABY LAND Dariusz Staniszewski z siedzibą w Warszawie jest administratorem danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (,,RODO”) informuje Uczestnika, iż:

a) Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu.

b) Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu oraz rozdania Nagród i ewentualnych roszczeń wynikających z przeprowadzenia Konkursu

c) Uczestnik posiada prawo wglądu do przetwarzanych danych, ich poprawiania oraz usuwania.

d) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna , iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;

4. W przypadku chęci skorzystania z przysługujących Uczestnikowi praw dotyczących ochrony Danych Osobowych, przesyła on wniosek do siedziby firmy BABY LAND Dariusz Staniszewski z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanów Zjednoczonych 67/D7, 05-077 Warszawa

5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Regulaminu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.

6. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „wolna od podatku jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł”.

7. Dane po ich wykorzystaniu dla organizacji lub prowadzenia Konkursu, wydania i dokonania rozliczenia Nagród zostaną niezwłocznie usunięte.

8. Każdy z Uczestników może żądać w każdym czasie zaprzestania wykorzystywania przez Organizatora swoich Danych Osobowych w celach, o których mowa powyżej. Jeżeli jednak żądanie takie zgłoszone zostanie w okresie trwania Konkursu, Organizator uwzględniając takie żądanie wykluczy takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.

9. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że ich nie podanie lub podanie choćby częściowo nieprawidłowych uniemożliwia udział w Konkursie.

 

 

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków przebiegu Konkursu, pod warunkiem, że zmiany te zostaną ogłoszone przed zgłoszeniem się któregokolwiek z uczestników.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem w szczególności uczestników, którzy ingerują w mechanizm działania Konkursu;

3. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej przysługuje uczestnikowi Konkursu dopiero po wyczerpaniu określonej w Regulaminie Konkursu procedury reklamacyjnej.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu Konkursu.

6. W ramach Konkursu Organizator Konkursu ma prawo przeprowadzać dodatkowe akcje promocyjne.

7. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez cały okres niezbędny dla przeprowadzenia Konkursu.