Regulamin Konkursu
Kubek NUK Motion Cup


Postanowienia ogólne


Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zwaną dalej „Akcja”. Akcja odbywa się za pośrednictwem strony internetowej https://klubnuk.pl/nuk-motion-cup, zwanej dalej „Serwis”.


Fundatorem produktów w Akcji jest Baby Land Dariusz Staniszewski z siedzibą w Warszawie, przy al. Stanów Zjednoczonych 67 paw D-7, zwany dalej „Fundatorem”.


Akcja, w zakresie administrowania danymi, zarządzana jest przez Baby Land Dariusz Staniszewski z siedzibą w Warszawie, przy al. Stanów Zjednoczonych 67 paw D-7 , zwanej dalej „Organizator”.


Biorąc udział w akcji Uczestnik akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego Regulaminu. Nie może więc powoływać się na jego nieznajomość bądź brak akceptacji jego warunków.


W Akcji mogą brać udział osoby fizyczne, powyżej 18 roku życia mające miejsce stałego zamieszkania lub pobytu w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników Organizatora i Fundatora oraz członków ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.


Niniejszy Regulamin jest dostępny w biurze firmy Organizatora oraz w Serwisie.

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z przepisami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000.).


Formularz


Zbieranie formularzy trwa do 16.10.2021 do godziny 23:59:59;


Zgłoszenia nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.


Komisja wyznaczona przez Organizatora wybierze 20 najciekawszych i najbardziej kreatywnych odpowiedzi konkursowych, a ich autorzy zostaną nagrodzeni Nowym Kubkiem NUK Motion Cup.


Organizator zastrzega, że jego decyzja jest ostateczna i nieodwołalna.


Zgłoszenia przesłane mailowo, bądź w inny sposób nie będą rozpatrywane.


Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, które przekładają się na problem z przesyłaniem formularza zgłoszeniowego lub z komunikacją z Organizatorem.


Wypełniając formularz konkursowy, uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem konkursu, dostępnym na stronie https://klubnuk.pl/nuk-motion-cup oraz że zgadza się z jego postanowieniami.


Każdy Uczestnik może wysłać jedno zgłoszenie. W sytuacji podejrzeń lub wykrycia przez Organizatora, iż dany Uczestnik dokonuje wielokrotnego niepoprawnego zgłaszania udziału np. poprzez użycie nieprawdziwych danych osobowych, używanie różnych maili do rejestracji lub dopuszcza się innych działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem, Uczestnik zostanie wyłączony z udziału w akcji i nie musi być informowany o takiej decyzji Organizatora.


Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść przesyłanych zgłoszeń. Uczestnik konkursu oświadcza, iż jest autorem wykonanej pracy i że nie narusza ono praw osób trzecich.


Uczestnik ma możliwość wypisania się z bazy, jak również przy każdej kolejnej otrzymanej wiadomości mailowej


Przyznanie nagród w Akcji


W terminie do 31.10.2021 zostaną wybrane i powiadomione osoby, które otrzymają Kubek NUK Motion Cup w kolorze wybranym przez Organizatora.


Komisja nagrodzi 20 osób. Kolor kubka będzie wysyłany losowo.


Wytypowane osoby zostaną powiadomione drogą e-mailową na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku braku odpowiedzi zwrotnej z podaniem danych do wysyłki nagrody w ciągu 10 dni, prawo do nagrody wygasa.


Produkty dla wytypowanych osób zostaną wysłane drogą pocztową.


Postanowienia końcowe


W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Akcji, użytkownik może skontaktować się z Organizatorem poprzez e-mail: konkurs@babyland.com.pl


Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
- zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zaistnienia zdarzeń losowych. W takiej sytuacji Akcja zostaje zamknięta bez wytypowania zwycięzców
- niedoręczenie osobom wytypowanym nagrody spowodowane niepodaniem przez Uczestnika danych adresowych lub podanie błędnych danych adresowych
- Świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe


W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad lub czasu trwania rekrutacji i terminu wytypowania osób do testowana w czasie jego trwania, jeśli uzna, iż zajdzie taka uzasadniona potrzeba. Uczestnicy Akcji zostaną wówczas o takiej zmianie odpowiednio poinformowani i nie będą mogli dochodzić z tego powodu jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.

Wróć do strony konkursowej >>>