Regulamin akcji Łap Chwile z NUK

 


Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji Łap Chwile z NUK zwaną dalej „Akcja”. Akcja składa się z trzech części – z Ankiety, w której można wygrać 50 dwupaków smoczków NUK Freestyle, z Konkursu, w którym do wygrania jest 20 zestawów butelek NUK oraz z Rozdania 20 dwupaków smoczków Freestyle na Instagramie.
 2. Akcja odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.klubnuk.pl, zwanej dalej „Serwis”
 3. Fundatorem produktów w Akcji jest Baby Land Dariusz Staniszewski z siedzibą w Warszawie, przy al. Stanów Zjednoczonych 67 paw D-7, zwany dalej „Fundatorem”.
 4. Akcja, w zakresie administrowania danymi, zarządzana jest przez Baby Land Dariusz Staniszewski z siedzibą w Warszawie, przy al. Stanów Zjednoczonych 67 paw D-7 , zwanej dalej „Organizator”.
 5. Wysyłając zgłoszenie do udziału w Akcji, Uczestnik akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego Regulaminu. Nie może więc powoływać się na jego nieznajomość bądź brak akceptacji jego warunków.
 6. W Akcji mogą brać udział osoby fizyczne, powyżej 18 roku życia mające miejsce stałego zamieszkania lub pobytu w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników Organizatora i Fundatora oraz członków ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 7. Uczestnikiem Akcji mogą zostać wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni Dziecka, które będzie używało smoczek i butelki.
 8. Niniejszy Regulamin jest dostępny w biurze firmy Organizatora oraz w Serwisie.
 9. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z przepisami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000.

 

 

Ankieta Łap Chwile z NUK

 

 1. Zbieranie zgłoszeń do Ankiety trwa od dnia 05.11.2018 r. od godziny 10:00:00 do dnia 26.11.2018 r. do godziny 23:59:59;
 2. Zgłoszenia nadesłane przed lub po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Warunkiem udziału w Ankiecie jest poprawne wypełnienie jej na stronie: http://media-nukpolska.ipresso.pl/ankieta/9/Lap-Chwile-z-NUK
 4. Komisja wyznaczona przez Organizatora wybierze 50 najciekawszych i najbardziej kreatywnych odpowiedzi na pytanie otwarte Ankiety: „Smoczki NUK są najlepsze, bo...”, a ich autorzy zostaną nagrodzeni dwupakiem smoczków NUK Freestyle w wybranym przez siebie rozmiarze i kolorze chłopiec/dziewczynka (rozmiar i kolory smoczków zostanie przyznany wedle danych podanych w formularzu). Osoby te dalej zwane są „Wytypowanymi osobami”
 5. W Ankiecie mogą brać udział jedynie Rodzice, których Dzieci w czasie trwania Akcji są w wieku między 0-36 miesięcy.
 6. Uwaga! Powyższe informacje dotyczące rozmiaru smoczka dla danego wieku dziecka są tylko zaleceniami. Należy zawsze brać pod uwagę indywidualny rozwój swojego Dziecka.
 7. Zwycięzca nie ma możliwości zmiany produktu przekazywanego do testowania, jak i wyboru wzoru.
 8. Organizator zastrzega, że jego decyzja jest ostateczna i nieodwołalna.
 9. Zgłoszenia przesłane mailowo, bądź w inny sposób nie będą rozpatrywane.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, które przekładają się na problem z przesyłaniem formularza zgłoszeniowego lub z komunikacją z Organizatorem.
 11. W sytuacji podejrzeń lub wykrycia przez Organizatora, iż dany Uczestnik dokonuje wielokrotnego niepoprawnego zgłaszania udziału w Ankiecie, np. poprzez użycie nieprawdziwych danych osobowych, używanie różnych maili do rejestracji lub dopuszcza się innych działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem, Uczestnik zostanie wyłączony z udziału w akcji i nie musi być informowany o takiej decyzji Organizatora.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść przesyłanych zgłoszeń. Uczestnik konkursu oświadcza, iż jest autorem wykonanej pracy i że nie narusza ono praw osób trzecich.
 13. Uczestnik ma możliwość wypisania się z bazy, jak również przy każdej kolejnej otrzymanej wiadomości mailowej.

 

 

Konkurs Łap Chwile z NUK

 

 1. Zbieranie zgłoszeń do udziału w Konkursie trwa od dnia 05.11.2018 r. od godziny 10:00:00 do dnia 26.11.2018 r. do godziny 23:59:59;
 2. Zgłoszenia nadesłane przed lub po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Warunkiem udziału w Konkursie jest
  1. wysłanie na adres mailowy nuk@dzikieptaki.pl zdjęcia w wraz z krótkim opisem w temacie : „jak łapiecie chwile z Waszymi Maluszkami?”. W temacie maila należy napisać: KONKURS #łapchwile + imię i nazwisko
  2. Komisja wyznaczona przez Organizatora wybierze 20 najciekawszych i najbardziej kreatywnych wypowiedzi, a ich autorzy zostaną nagrodzeni zestawami dla chłopców, bądź dziewczynek, zawierającymi:
   • 2 x NUK FC+ PP 150ml 0-6 mies. S
   • 2 x NUK FC+ PP 300ml 0-6 mies. M
 4. Skrzynkę do przechowywania 6 butelek i akcesoriów do sterylizacji i czyszczenia
 5. Komisja wybierze łącznie 20 zwycięzców
 6. Do Konkursu można się zgłosić jedynie raz
 7. W sytuacji podejrzeń lub wykrycia przez Organizatora, iż dany Uczestnik dokonuje wielokrotnego niepoprawnego zgłaszania udziału w Konkursie, np. poprzez użycie nieprawdziwych danych osobowych, używanie różnych maili do rejestracji lub dopuszcza się innych działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem, Uczestnik zostanie wyłączony z udziału w akcji i nie musi być informowany o takiej decyzji Organizatora.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść przesyłanych zgłoszeń. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż jest autorem wykonanej pracy i że nie narusza ono praw osób trzecich.
 9. Uczestnik ma możliwość wypisania się z bazy, jak również przy każdej kolejnej otrzymanej wiadomości mailowej.

 

 

Rozdanie smoczków na Instagramie

 

 1. Rozdanie na Instagramie trwa od dnia 22.10.2018 r. od godziny 10:00:00 do dnia 26.11.2018 r. do godziny 23:59:59;
 2. Osoby, chcące wziąć udział w Rozdaniu, muszą dodać na Instagram zdjęcie obrazujące, w jaki sposób łapią chwile ze swoimi Pociechami wraz z hasztagami akcji #łapchwile oraz #łapchwileznuk
 3. Komisja wyznaczona przez Organizatora w czasie trwania akcji Łap Chwile wybierze 20 najciekawszych zdjęć, a ich autorzy zostaną pod koniec akcji nagrodzeni dwupakami smoczków Freestyle w wybranym przez siebie rozmiarze i kolorze.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść przesyłanych zgłoszeń. Uczestnik konkursu oświadcza, iż jest autorem wykonanej pracy i że nie narusza ono praw osób trzecich.
 5. Wytypowane osoby zostaną powiadomione drogą e-mailową na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.
 6. Wytypowane osoby mają obowiązek mailowo potwierdzić udział i dane do wysyłki produktu w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania maila z informacją o wytypowaniu do testowania.
 7. W przypadku braku odpowiedzi z potwierdzeniem danych w terminie 72 godzin prawo do testowania wygasa.
 8. Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania produktu innemu Uczestników.
 9. Produkty dla wytypowanych osób zostaną wysłane do nich drogą pocztową


 

Przyznanie produktów w Ankiecie i Konkursie

 

 1. W terminie do 10.12 zostaną wybrane i powiadomione osoby uczestniczące zarówno osoby biorące udział w Ankiecie, jak i w Konkursie, które zostały wytypowane do otrzymania dwupaku smoczków NUK Freestyle oraz zestawów butelek
 2. Wytypowane osoby zostaną powiadomione drogą e-mailową na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Wytypowane osoby mają obowiązek mailowo potwierdzić udział i dane do wysyłki produktu w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania maila z informacją o wytypowaniu do testowania.
 4. W przypadku braku odpowiedzi z potwierdzeniem danych w terminie 72 godzin prawo do testowania wygasa.
 5. Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania produktu innemu Uczestnikowi
 6. Produkty dla wytypowanych osób zostaną wysłane do nich drogą pocztową

 

 

Postanowienia końcowe

 

 1. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Akcji, użytkownik może skontaktować się z Organizatorem poprzez e-mail: nuk@dzikieptaki.pl
 2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zaistnienia zdarzeń losowych. W takiej sytuacji Akcja zostaje zamknięta bez wytypowania zwycięzców
  2. niedoręczenie osobom wytypowanym nagrody spowodowane niepodaniem przez Uczestnika danych adresowych lub podanie błędnych danych adresowych
  3. Świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad lub czasu trwania rekrutacji i terminu wytypowania osób do testowana w czasie jego trwania, jeśli uzna, iż zajdzie taka uzasadniona potrzeba. Uczestnicy Akcji zostaną wówczas o takiej zmianie odpowiednio poinformowani i nie będą mogli dochodzić z tego powodu jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.