Regulamin akcji #KochamByćMamą
 

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji #KochamByćMamą zwaną dalej „Akcja”. Akcja odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.klubnuk.pl/kochambycmama, zwanej dalej „Serwis”. Akcja składa się z dwóch części –z ankiety i konkursu. Fundatorem produktów w Akcji jest Baby Land Dariusz Staniszewski z siedzibą w Warszawie, przy al. Stanów Zjednoczonych 67 paw D-7, zwany dalej „Fundatorem”.
Akcja, w zakresie administrowania danymi, zarządzana jest przez Baby Land Dariusz Staniszewski z siedzibą w Warszawie, przy al. Stanów Zjednoczonych 67 paw D-7 , zwanej dalej „Organizator”.


Biorąc udział w akcji Uczestnik akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego Regulaminu. Nie może więc powoływać się na jego nieznajomość bądź brak akceptacji jego warunków.


W Akcji mogą brać udział osoby fizyczne, powyżej 18 roku życia mające miejsce stałego zamieszkania lub pobytu w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników Organizatora i Fundatora oraz członków ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.


Niniejszy Regulamin jest dostępny w biurze firmy Organizatora oraz w Serwisie.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z przepisami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000.
 

 

 

Ankieta #KochamByćMamą

 

Zbieranie zgłoszeń do Ankiety trwa od dnia 24 maja 2019 r.  do dnia 06 czerwca 2019 r. do godziny 23:59:59;
Zgłoszenia nadesłane przed lub po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Warunkiem udziału w Ankiecie jest poprawne wypełnienie jej na stronie: https://klubnuk.pl/kochambycmama
Komisja wyznaczona przez Organizatora wybierze 3 najciekawsze i najbardziej kreatywnych odpowiedzi na pytanie otwarte Ankiety: „Bycie mamą to dla mnie…” a ich autorzy zostaną nagrodzeni:
- 1 miejsce: Podgrzewacz NUk Thermo 3 w 1 
- 2 miejsce  suszarka na butelki i akcesoria dziecięce NUK Multi Dry
- 3 miejsce zestaw startowy Welcome Set 
Organizator zastrzega, że jego decyzja jest ostateczna i nieodwołalna.
Zgłoszenia przesłane mailowo, bądź w inny sposób nie będą rozpatrywane.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, które przekładają się na problem z przesyłaniem formularza zgłoszeniowego lub z komunikacją z Organizatorem.
W sytuacji podejrzeń lub wykrycia przez Organizatora, iż dany Uczestnik dokonuje wielokrotnego niepoprawnego zgłaszania udziału w Ankiecie, np. poprzez użycie nieprawdziwych danych osobowych, używanie różnych maili do rejestracji lub dopuszcza się innych działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem, Uczestnik zostanie wyłączony z udziału w akcji i nie musi być informowany o takiej decyzji Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść przesyłanych zgłoszeń. Uczestnik konkursu oświadcza, iż jest autorem wykonanej pracy i że nie narusza ono praw osób trzecich.
Uczestnik ma możliwość wypisania się z bazy, jak również przy każdej kolejnej otrzymanej wiadomości mailowej.

 

 

 

Konkurs #KochamByćMamą

 

Zbieranie zgłoszeń do udziału w Konkursie trwa od dnia 24 maja 2019 r.  do dnia 02 czerwca 2019 r. do godziny 23:59:59;
Zgłoszenia nadesłane przed lub po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Warunkiem udziału w Konkursie jest
wysłanie na adres mailowy nuk@dzikieptaki.pl zdjęcia z napisem #KochamByćMamą oraz mailowa odpowiedź na pytanie: dlaczego kochasz być Mamą? W tytule maila należy napisać: „Kocham być Mamą + imię i nazwisko”
LUB
- wstawienie zdjęcia wraz z opisem na swój profil na Instagramie + dodanie hasztagów #KochamByćMamą oraz #NUKPolska
LUB
    -wstawienie zdjęcia wraz z opisem pod postem konkursowym na fanpage’u marki NUK

Komisja wyznaczona przez Organizatora wybierze łącznie 33 najciekawsze i najbardziej kreatywne wypowiedzi i zdjęć, a ich autorzy zostaną nagrodzeni 
- 1,2 i 3 miejsce dwupak smoczków w losowo wybranym, nowym wzorze NUK Genius oraz duża i mała butelka Nature Sense 
- 30 dwupaków smoczków w rozmiarze 2, w losowo wybranych, nowych wzorach  (Genius, Freestyle lub Night&Day)
Komisja wybierze łącznie 33 zwycięzców
Do Konkursu można się zgłosić jedynie raz – mailowo LUB na Instagramie LUB na Facebooku
W sytuacji podejrzeń lub wykrycia przez Organizatora, iż dany Uczestnik dokonuje wielokrotnego niepoprawnego zgłaszania udziału w Konkursie, np. poprzez użycie nieprawdziwych danych osobowych, używanie różnych maili do rejestracji lub dopuszcza się innych działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem, Uczestnik zostanie wyłączony z udziału w akcji i nie musi być informowany o takiej decyzji Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść przesyłanych zgłoszeń. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż jest autorem wykonanej pracy i że nie narusza ono praw osób trzecich.
Uczestnik ma możliwość wypisania się z bazy, jak również przy każdej kolejnej otrzymanej wiadomości mailowej.

 

 

 

Przyznanie produktów w Ankiecie i Konkursie


W terminie do 30.06 zostaną wybrane i powiadomione osoby uczestniczące zarówno osoby biorące udział w Ankiecie, jak i w Konkursie, które zostały wytypowane do otrzymania nagród
Wytypowane osoby zostaną powiadomione drogą e-mailową na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym. W wypadku zgłoszenia się na Facebooku lub Instagramie, informacje o zwycięzcach pojawią się na tych kanałach. 
Wytypowane osoby mają obowiązek mailowo potwierdzić udział i dane do wysyłki produktu w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania maila z informacją o wytypowaniu do testowania.
W przypadku braku odpowiedzi z potwierdzeniem danych w terminie 72 godzin prawo do testowania wygasa.
Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania produktu innemu Uczestnikowi
Produkty dla wytypowanych osób zostaną wysłane do nich drogą pocztową

 

 

 

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH


· Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku ze zgłoszeniem wzięcia udziału w Akcji (w tym zgłoszenie do konkursu). Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Organizatora jest:
o świadczenie usług związanych z przeprowadzeniem Akcji,
o wyłonienie zwycięzcy konkursu,
o przyznanie nagrody dla zwycięzcy konkursu.
· Organizator informuje, że przetwarza zabrane dane osobowe z uwagi na niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, co obejmuje konieczność przetworzenia zebranych danych osobowych w celu przeprowadzenia Akcji, wyłonienia zwycięzcy konkursu oraz przyznania nagrody.
· Organizator informuje, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji, jak również do ograniczenia danych osobowych. Ma Pani/Pan również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne i faktyczne.
· Organizator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres świadczenia usług wskazanych w treści niniejszego Regulaminu, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych.
· Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
o Firmom księgowym współpracującym z Organizatorem,
o Prawnikom współpracującym z Organizatorem,
o Firmom informatycznym i firmom zapewniającym wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT, w tym Serwisu;
o Firmom kurierskim i pocztowym.
· Administrator informuje, iż dane osobowe pozyskuje tylko od osób, których dane dotyczą. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.
· Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich

 
 

 

Postanowienia końcowe


W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Akcji, użytkownik może skontaktować się z Organizatorem poprzez e-mail: nuk@dzikieptaki.pl
Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
- zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zaistnienia zdarzeń losowych. W takiej sytuacji Akcja zostaje zamknięta bez wytypowania zwycięzców
- niedoręczenie osobom wytypowanym nagrody spowodowane niepodaniem przez Uczestnika danych adresowych lub podanie błędnych danych adresowych
- Świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad lub czasu trwania rekrutacji i terminu wytypowania osób do testowana w czasie jego trwania, jeśli uzna, iż zajdzie taka uzasadniona potrzeba. Uczestnicy Akcji zostaną wówczas o takiej zmianie odpowiednio poinformowani i nie będą mogli dochodzić z tego powodu jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.

 

 

 

 

 

 

 #KochamByćMamą >>