Regulamin akcji
#CzekającNaCud

1. Postanowienia ogólne
 

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji #CzekającNaCud zwaną dalej „Akcja”. Akcja odbywa się za pośrednictwem strony internetowej https://klubnuk.pl/czekajacnacud, zwanej dalej „Serwis”.

 

Akcja, w zakresie administrowania danymi, zarządzana jest przez Baby Land Dariusz Staniszewski z siedzibą w Warszawie, przy al. Stanów Zjednoczonych 67 paw D-7 , zwanej dalej „Organizator”.

 

Biorąc udział w akcji Uczestnik akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego Regulaminu. Nie może więc powoływać się na jego nieznajomość bądź brak akceptacji jego warunków.

 

W Akcji mogą brać udział osoby fizyczne, powyżej 18 roku życia mające miejsce stałe zamieszkania lub pobytu w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników Organizatora i Fundatora oraz członków ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

Akcja jest kierowana do kobiet spodziewających się dziecka.

 

Niniejszy Regulamin jest dostępny w biurze firmy Organizatora oraz w Serwisie.

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z przepisami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

3. Formularz i smoczki My First NUK

 

Akcja będzie trwała trzy miesiące i będzie składać się z trzech etapów:

 • 1 października – 31 października 2019
 • 1 listopada- 30 listopada 2019
 • 1 grudnia – 31 grudnia 2019

 

Wraz z zakończeniem każdego etapu wybieranych będzie 1000 osób, które otrzymają smoczek My First NUK. Informacja o tym, kto otrzyma smoczek zostanie przekazana mailowo do wybranych osób do 20 dnia kolejnego miesiąca na danym etapie akcji.

 

Łączna ilość smoczków, które zostaną przekazane w czasie trwania akcji to 3000.

 

Zgłoszenia nadesłane przed lub po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Zwycięzcy będą wybrani na podstawie ich odpowiedzi na pytanie konkursowe. Pod uwagę będą brane najbardziej ciekawe i kreatywne odpowiedzi na pytanie: „Opisz w jaki sposób przygotowujesz się na spotkanie ze swoim cudem”

Organizator zastrzega, że jego decyzja jest ostateczna i nieodwołalna.

 

Zgłoszenia przesłane mailowo, bądź w inny sposób nie będą rozpatrywane.

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, które przekładają się na problem z przesyłaniem formularza zgłoszeniowego lub z komunikacją z Organizatorem.

 

W sytuacji podejrzeń lub wykrycia przez Organizatora, iż dany Uczestnik dokonuje wielokrotnego niepoprawnego zgłaszania udziału np. poprzez użycie nieprawdziwych danych osobowych, używanie różnych maili do rejestracji lub dopuszcza się innych działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem, Uczestnik zostanie wyłączony z udziału w akcji i nie musi być informowany o takiej decyzji Organizatora.

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść przesyłanych zgłoszeń. Uczestnik konkursu oświadcza, iż jest autorem wykonanej pracy i że nie narusza ono praw osób trzecich.

 

Uczestnik ma możliwość wypisania się z bazy, jak również przy każdej kolejnej otrzymanej wiadomości mailowej.

Wytypowane osoby zostaną powiadomione drogą e-mailową na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

Wytypowane osoby mają obowiązek mailowo potwierdzić udział i dane do wysyłki produktu w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania maila informującego o wygranej.

 

W przypadku braku odpowiedzi z potwierdzeniem danych w terminie 5 dni roboczych prawo do nagrody wygasa.

Produkty dla wytypowanych osób zostaną wysłane do nich drogą pocztową na terenie Polski.

 

6. Postanowienia Końcowe

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Akcji, użytkownik może skontaktować się z Organizatorem poprzez e-mail: nuk@dzikieptaki.pl. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

 

zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zaistnienia zdarzeń losowych. W takiej sytuacji Akcja zostaje zamknięta bez wytypowania zwycięzców

niedoręczenie osobom wytypowanym nagrody spowodowane niepodaniem przez Uczestnika danych adresowych lub podanie błędnych danych adresowych

Świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe

 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad lub czasu trwania rekrutacji i terminu wytypowania osób do testowana w czasie jego trwania, jeśli uzna, iż zajdzie taka uzasadniona potrzeba.

 

Uczestnicy Akcji zostaną wówczas o takiej zmianie odpowiednio poinformowani i nie będą mogli dochodzić z tego powodu jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.

 

2. Informacja o danych osobowych 

 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku ze zgłoszeniem wzięcia udziału w Akcji (w tym zgłoszenie do konkursu). Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Organizatora jest:

 • świadczenie usług związanych z przeprowadzeniem Akcji,
 • wyłonienie zwycięzcy konkursu,
 • przyznanie nagrody dla zwycięzcy konkursu

Organizator informuje, że przetwarza zabrane dane osobowe z uwagi na niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, co obejmuje konieczność przetworzenia zebranych danych osobowych w celu przeprowadzenia Akcji, wyłonienia zwycięzcy konkursu oraz przyznania nagrody.

 

Organizator informuje, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji, jak również do ograniczenia danych osobowych. Ma Pani/Pan również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne i faktyczne.

 

Organizator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres świadczenia usług wskazanych w treści niniejszego Regulaminu, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych.

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

 • Firmom księgowym współpracującym z Organizatorem,
 • Prawnikom współpracującym z Organizatorem,
 • Firmom informatycznym i firmom zapewniającym wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT, w tym Serwisu;
 • Firmom kurierskim i pocztowym.

 

Administrator informuje, iż dane osobowe pozyskuje tylko od osób, których dane dotyczą. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich

5. Przedmioty wchodzące w skład dużej wyprawki
i dwóch mini wyprawek:

Marka Bubchen:
 

 • krem dla niemowląt Bubchen 150 ml

 • Żel do mycia i kąpieli Bubchen 400ml

 • Mleczko dla niemowląt Bubchen 200 ml

 • Oliwka dla niemowląt Bubchen 200 ml

 • Szampon dla dzieci Bubchen 200 ml

 

 

 

Marka Bamarnicol:

 

 

 

 

 

 

Marka Bambiboo:

 

 • Pieluszki bambusowe Bambiboo Newborn (2-4kg, 26 szt./opak.), 6 opak.

 • Pieluszki bambusowe Bambiboo Mini (3-8kg, 25 szt./opak.), 6 opak.

 • Pieluszki bambusowe Bambiboo Midi (6-11kg, 21 szt./opak.), 6 opak.

 • Chusteczki bambusowe nawilżane Bambiboo (60 szt./opak), 6 opak.

 • Torba jutowa Bambiboo

 

 

 

 

 

 

Marka Ceba Baby

 

 

 

 

 

 

 

Marka Fabryka Bodziaków

 

 

 

 

 

 

 

 

Marka La Bambam

 

 

 

 

 

 

Marka La Lilunitka

 

 

 

 

Marka Little Sky by Klupś: 

 

 

 

Marka Love&Carry

 

 

 

 

Marka Lullalove

 

 

 

Marka Pstryk Smyk

 

 

 

 

 

Marka TuSzyte

 

 

 

 

 

Marka Whisbear

 

 

 

 

 

 

 

Marka Woodlook

 

 

 

 

 

 

Mini wyprawka 1

Mini wyprawka 1

Nagroda główna - Duża wyprawka

Mini wyprawka 2

Marka NUK

 

 • zestaw laktacyjny NUK Nature Sense

 • dwupak smoczków NUK Space koala + tygrysek r. 1

 • dwupak smoczków NUK Space miś + wieloryb r. 2

 • wkładki laktacyjne NUK Ultra Dry Comfort 60 sztuk

 • płyn do mycia butelek i smoczków NUK 500 ml

 

 

 

 

 

Marka Amy

 

 

 • poduszka do karmienia szara https://amy.com.pl/sklep/kolekcja-sky-bunny/kolor-rozeta-szara/poduszka-do-karmienia-amy-155-sky-bunny-rozeta-szara/

 • śpiworek do łóżeczka Amy 62 cm pingwiny białe https://amy.com.pl/sklep/kolekcja-pingwiny/kolor-bialy/spiworek-do-lozeczka-amy-62cm-pingwiny-biale/

 

 

 

 

 

 

Marka Bamarnicol

 

 

 

 

 

 

 

 

Marka Bambiboo

 

 

 • Pieluszki bambusowe Bambiboo Newborn (2-4kg, 26 szt./opak.), 1 opak.

 • Pieluszki bambusowe Bambiboo Mini (3-8kg, 25 szt./opak.), 1 opak.

 • Pieluszki bambusowe Bambiboo Midi (6-11kg, 21 szt./opak.), 1 opak.

 • Chusteczki bambusowe nawilżane Bambiboo (60 szt./opak), 1 opak.

 

 

 

 

 

 

Marka Ceba Baby

 

 

 

 

 

Marka Ekoubranka

 

 

 

 

Marka Little Sky by Klupś

 

 

Marka Maylily

 

 

 

 

Marka Nanaf Organic

 

 

 

 

Marka Pstryk Smyk

 

 

 

 

Marka Whisbear

 

 

 

 

Marka Woodlook

 

 

 

 

 

Marka NUK

 

 

 • zestaw laktacyjny NUK Nature Sense

 • dwupak smoczków NUK Space koala + tygrysek r. 1

 • dwupak smoczków NUK Space miś + wieloryb r. 2

 • wkładki laktacyjne NUK Ultra Dry Comfort 60 sztuk

 • płyn do mycia butelek i smoczków NUK 500 ml

 

 

 

 

 

 

Marka Amy

 

 

 • poduszka do karmienia szara https://amy.com.pl/sklep/kolekcja-sky-bunny/kolor-rozeta-szara/poduszka-do-karmienia-amy-155-sky-bunny-rozeta-szara/

 

 

 

 

 

 

Marka Bamarnicol

 

 

 

 

 

 

 

 

Marka Bambiboo

 

 • Pieluszki bambusowe Bambiboo Newborn (2-4kg, 26 szt./opak.),1 opak.

 • Pieluszki bambusowe Bambiboo Mini (3-8kg, 25 szt./opak.), 1 opak.

 • Pieluszki bambusowe Bambiboo Midi (6-11kg, 21 szt./opak.), 1 opak.

 • Chusteczki bambusowe nawilżane Bambiboo (60 szt./opak), 1 opak.

 

 

 

 

Marka Ceba Baby

 

 

 

 

 

Marka Ekoubranka

 

 

 

Marka Little Sky by Klupś

 

 

Marka Maylily

 

 

 

Marka Nanaf Organic

 

 

 

Marka Pstryk Smyk

 

 

 

 

 

 

Marka Whisbear

 

 

 

 

 

 

Marka Woodlook

 

 

 

 

 

4. Nagrody główne: wyprawka oraz mini wyprawki

 

Spośród osób zgłaszających się przez formularz konkursowy, zostaną wytypowane również trzy Mamy, z których każda otrzyma wyprawkę. Osoby te (laureatki) zostaną wytypowane przez komisję konkursową, która wybierze odpowiedzi na podstawie kryteriów: oryginalności i kreatywności. Laureatki poszczególnych edycji konkursu zostaną wytypowane do końca 20 dnia każdego miesiąca. Laureatki październikowej oraz listopadowej edycji otrzymają mini wyprawkę, natomiast laureatka całego konkursu, wytypowana spośród wszystkich uczestników do 20 stycznia 2020, otrzyma nagrodę główną – dużą wyprawkę. Skład wszystkich trzech nagród zostanie wymieniony w dalszej części regulaminu.

 

Wybrane osoby, które otrzymają nagrodę („Laureatki”) w postaci dużej wyprawki [albo mini wyprawki]

(„Nagroda rzeczowa”) otrzymają dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagrody rzeczowej, odpowiadającej kwocie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej w konkursie („Dodatkowa nagroda pieniężna”).

 

Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.

 

Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wypłacie na rzecz Laureatki, lecz zostaje pobrana przez

Organizatora od łącznej wartości nagrody jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2019, poz. 1387 ze zm.).

Organizator przekaże kwotę Dodatkowej nagrody pieniężnej tytułem zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

 

Organizator zastrzega, że jego decyzja jest ostateczna i nieodwołalna.

 

Zgłoszenia przesłane mailowo, bądź w inny sposób nie będą rozpatrywane.

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, które przekładają się na problem z przesyłaniem formularza zgłoszeniowego lub z komunikacją z Organizatorem.

 

W sytuacji podejrzeń lub wykrycia przez Organizatora, iż dany Uczestnik do