Bajkowe Święta z NUKiem –

 

Regulamin Konkursu na Facebooku

 

 

Postanowienia ogólne

 

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zwanym dalej „Akcja”. Akcja odbywa się za pośrednictwem strony internetowej https://www.facebook.com/NUK.Polska.

 

Fundatorem produktów w Akcji jest Baby Land Dariusz Staniszewski z siedzibą w Warszawie, przy al. Stanów Zjednoczonych 67 paw D-7, zwany dalej „Fundatorem”.

 

Akcja, w zakresie administrowania danymi, zarządzana jest przez Baby Land Dariusz Staniszewski z siedzibą w Warszawie, przy al. Stanów Zjednoczonych 67 paw D-7 , zwanej dalej „Organizator”.

 

Biorąc udział w akcji Uczestnik akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego Regulaminu. Nie może więc powoływać się na jego nieznajomość bądź brak akceptacji jego warunków.

 

W Akcji mogą brać udział osoby fizyczne, powyżej 18 roku życia mające miejsce stałego zamieszkania lub pobytu w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników Organizatora i Fundatora oraz członków ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

Niniejszy Regulamin jest dostępny w biurze firmy Organizatora oraz w Serwisie.

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z przepisami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000.).

 

Zgłoszenia

 

Przyjmowanie zgłoszeń w komentarzach do wpisów na portalu społecznościowym Facebook trwa do 01.01.2023 do godziny 23:59:59; Zadania konkursowe będą podawane we wpisach konkursowych.

 

Zgłoszenia nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Komisja wyznaczona przez Organizatora wybierze 3 najciekawsze zgłoszenia (po jednym na każde zadanie) a ich autorzy zostaną nagrodzeni zestawem produktów marki NUK (nagroda główna). Za każde zadanie zostaną przyznane również 3 nagrody dodatkowe (dwupak smoczków).

 

Organizator zastrzega, że jego decyzja jest ostateczna i nieodwołalna.

 

Zgłoszenia przesłane mailowo, bądź w inny sposób nie będą rozpatrywane.

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, które przekładają się na problem z przesyłaniem zgłoszenia lub z komunikacją z Organizatorem.

 

Wysyłając zgłoszenie, uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem konkursu oraz że zgadza się z jego postanowieniami.

 

Każdy Uczestnik może wygrać nie więcej niż jeden zestaw produktów, ale może brać udział w dowolnej ilości zadań.

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść przesyłanych zgłoszeń. Uczestnik konkursu oświadcza, iż jest autorem wykonanej pracy i że nie narusza ono praw osób trzecich.

 

Przyznanie nagród w Akcji

 

W terminie do 17.01.2023 zostaną wybrane i powiadomione osoby, które otrzymają zestawy produktów NUK Disney.

 

 

Nagrody w konkursie:

 

 

Zestaw Kubuś

Nagroda główna:

• Butelka NUK FC+, 300 ml

• Butelka NUK FC z uchwytami

• Active Cup

• Dwupak smoczków 6-18 m-cy

3x nagrody dodatkowe:

• Dwupak smoczków 6-18 m-cy

 

Zestaw Miki

Nagroda główna:

• Butelka NUK FC+, 300 ml

• Butelka NUK FC z uchwytami

• Action Cup

• Dwupak smoczków 6-18 m-cy

3x nagrody dodatkowe:

• Dwupak smoczków 6-18 m-cy

 

Zestaw Bambi

Nagroda główna:

• Butelka NUK FC+, 300 ml

• Butelka NUK FC z uchwytami

• Kiddy Cup

• Dwupak smoczków 6-18 m-cy

3x nagrody dodatkowe:

• Dwupak smoczków 6-18 m-cy

 

 

Produkty dla wytypowanych osób zostaną wysłane drogą pocztową (na terenie Polski).

 

Postanowienia końcowe

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Akcji, użytkownik może skontaktować się z Organizatorem poprzez e-mail: konkurs@babyland.com.pl

 

Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
- zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zaistnienia zdarzeń losowych. W takiej sytuacji Akcja zostaje zamknięta bez wytypowania zwycięzców
- niedoręczenie osobom wytypowanym nagrody spowodowane niepodaniem przez Uczestnika danych adresowych lub podanie błędnych danych adresowych
- Świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe

 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad lub czasu trwania rekrutacji i terminu wytypowania osób do testowana w czasie jego trwania, jeśli uzna, iż zajdzie taka uzasadniona potrzeba. Uczestnicy Akcji zostaną wówczas o takiej zmianie odpowiednio poinformowani i nie będą mogli dochodzić z tego powodu jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.

 

 

 

Wróć do strony głównej