Regulamin testowania butelek NUK First Choice Plus

 


Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w rekrutacji do testowania i testowaniu „Butelek NUK First Choice Plus” zwanym dalej „Testowanie”
 2. Testowanie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.klubnuk.pl, zwanej dalej „Serwis”
 3. Fundatorem produktów w akcji „Testowanie Butelek NUK First Choice Plus” jest Baby Land Dariusz Staniszewski z siedzibą w Warszawie, przy al. Stanów Zjednoczonych 67 paw D-7, zwany dalej „Fundatorem”.
 4. Testowanie w zakresie organizacji, zarządzania stroną, moderacji zgłoszeń do testowania oraz wyboru zwycięskich zgłoszeń zostało powierzone przez Fundatora, agencji reklamowej Dzikie Ptaki sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku, przy ul. Królewskiej 130/2, zwanej dalej „Organizator”.
 5. Wysyłając zgłoszenie do udziału w Testowaniu, Uczestnik akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego Regulaminu. Nie może więc powoływać się na jego nieznajomość bądź brak akceptacji jego warunków.
 6. W Testowaniu mogą brać udział osoby fizyczne, powyżej 18 roku życia mające miejsce stałego zamieszkania lub pobytu w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników Organizatora i Fundatora oraz członków ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 7. Niniejszy Regulamin jest dostępny w biurze firmy Organizatora oraz w Serwisie.

 

Przedmiot konkursu

 1. Zbieranie zgłoszeń do udziału w testowaniu trwa:
  - dla Testujących Mam od dnia 30.09.2016 r. od godziny 00:00:00
  do dnia 23.10.2016 r. do godziny 23:59:59;
  - dla Mam Blogerek od dnia 30.09.2016 r. od godziny 00:00:00 do dnia 12.10.2016 r. do godziny 23:59:59.
 2. Zgłoszenia nadesłane przed lub po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Warunkiem udziału w zgłoszeniu do Testowania jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny w Serwisie.
 4. Osobny formularz zgłoszeniowy dostępny jest dla Testujących Mam i dla Mam Blogerek.
 5. Komisja wyznaczona przez Organizatora wybierze 160 najciekawszych i najbardziej kreatywnych wypowiedzi spośród osób zgłoszonych jako „Testujące Mamy”, oraz 10 spośród osób zgłoszonych jako „Mamy Blogerki”, a ich autorzy zostaną wytypowani do przetestowania Butelki NUK New Classic. Osoby te dalej zwane są „Wytypowanymi osobami”
 6. Z pozostałych zgłoszeń Komisja wybierze kolejne 50 najciekawszych i najbardziej kreatywnych wypowiedzi, a ich autorzy zostaną zapisani na listę rezerwową.
 7. Lista rezerwowa jest uruchamiana w momencie braku potwierdzenia uczestnictwa i adresu do wysyłki jednej z wytypowanych osób do Testowania.
 8. Testujące „Mamy Blogerki” mają obowiązek zorganizować na swoim blogu konkursy , w których wygraną będzie udział w testowaniu. Każda Blogerka musi wybrać 3 zwycięzców, przekazać ich dane do organizatora (imię, nazwisko, adres mailowy, odpowiedź konkursowa). Każda osoba, która wygra w konkursie na blogu musi zarejestrować się przez formularz. Zostanie o to poproszona przez Organizatora na wskazany przez Blogerkę adres mailowy z linkiem do formularza.
 9. Każda Testująca Mama oraz Mama Blogerka, która otrzyma butelkę do przetestowania jest zobowiązana w terminie do 27.11.do:
  - wypełnienia ankiety dotyczącej testowanej butelki (link zostanie przesłany poprzez mail)

  - przesłania na adres: nuk@dzikieptaki.pl zdjęcia swojego Dziecka z testowaną butelką
 10. Każdej wytypowanej osobie przysługuje prawo do jednego produktu do testowania t.j. butelka NUK First Choice Plus ze smoczkiem w rozmiarze 0-6m, o pojemności 150ml
 11. Dopuszcza się możliwość, aby Mama Blogująca miała Dziecko w wieku starszym niż 6 miesięcy. W takim przypadku nie otrzyma butelki do samodzielnego przetestowania, wyłącznie do zorganizowania konkursu na swoim blogu, a pula butelek do wygrania zostanie powiększona o butelkę, która przysługiwałaby jej w przypadku Dziecka w odpowiednim wieku do testowania.
 12. W akcji mogą brać udział JEDYNIE Rodzice, których Dzieci w czasie testowania są w wieku między 0-6 miesięcy.
 13. Jedna osoba fizyczna może otrzymać do testowania maksymalnie jedną butelkę. W przypadku, kiedy osoba wybrana do testowania w kategorii „Testujące Mamy”, dodatkowo wygra miejsce w testowaniu w konkursie na blogu, otrzymuje 1 butelkę. Wygrane nie dublują się.
 14. Rodzice jednego Dziecka nie mogą zostać wybrani do testowania oboje. Butelkę do testów może otrzymać tylko jedno z rodziców, a zgłoszenia obojga rodziców nie będą brane pod uwagę. Dotyczy to także innych krewnych. Jeżeli poprzez podanie innych danych Komisja nieświadomie wybierze obydwoje Rodziców, mają oni obowiązek niezwłocznie poinformować o tym Organizatora.
 15. Organizator zastrzega, że jego decyzja jest ostateczna i nieodwołalna.

 

Zasady uczestnictwa w akcji

 1. Aby wziąć udział w rekrutacji do Testowania, uczestnik musi wypełnić poprawnie formularz zgłoszeniowy w wyznaczonym terminie.
 2. Aby wejść na podstronę z formularzem należy kliknąć przycisk:
  - dla Testujących Mama „Zgłoś się do testowania” na stronie internetowej www.klubnuk.pl/testowanie
  - dla Mam Blogerek „Zgłoś swojego bloga” na stronie internetowej www.klubnuk.pl/testowanie
 3. Wysłanie zgłoszenia następuje z chwilą kliknięcia w przycisk „Zapisz się” w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Każdy Uczestnik może wypełnić jeden formularz zgłoszeniowy tylko raz.
 5. Można zgłosić się jednocześnie jako Testująca Mama i Mama Blogerka
 6. Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia Uczestników, przesłane za pośrednictwem właściwego do tego celu formularza zgłoszeniowego, dostępnego w Serwisie.
 7. Zgłoszenia przesłane mailowo, bądź w inny sposób nie będą rozpatrywane.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, które przekładają się na problem z przesyłaniem formularza zgłoszeniowego lub z komunikacją z Organizatorem.
 9. W sytuacji podejrzeń lub wykrycia przez Organizatora, iż dany Uczestnik dokonuje wielokrotnego niepoprawnego zgłaszania udziału w Konkursie, np. poprzez użycie nieprawdziwych danych osobowych, używanie różnych maili do rejestracji lub dopuszcza się innych działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem, Uczestnik zostanie wyłączony z udziału w akcji i nie musi być informowany o takiej decyzji Organizatora.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść przesyłanych zgłoszeń. Uczestnik konkursu oświadcza, iż jest autorem wykonanej pracy i że nie narusza ono praw osób trzecich.
 11. Oświadcza jednocześnie, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe. Za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich odpowiada wyłącznie Uczestnik, który zgłosił pracę i ponosi on pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie rościć prawa do wykonanej przez Uczestnika pracy.
 12. Zgłaszając udział w rekrutacji do Testowania Butelek NUK First Choice Plus Uczestnik przekazuje jednocześnie wszelkie materialne prawa autorskie na wszystkich polach eksploatacji do przesłanej treści zgłoszeń, zadań konkursowych, treści ankiety, zdjęcia dziecka z testowaną butelką na rzecz Organizatora i Fundatora, co wyłącza jakiekolwiek roszczenia z tytułu ich wykorzystania w części lub całości przez Organizatora i Fundatora lub podmioty z nim współpracujące w swobodnym wykorzystywaniu w reklamie, między innymi w celach związanych z przeprowadzeniem akcji, w tym publikowanie wybranych odpowiedzi na pytania otwarte, wypowiedzi, materiałów zdjęciowych m.in. na stronie internetowej www.klubnuk.pl, www.nuk.pl, fanpage NUK Polska.
 13. Wszelkie dane osobowe Uczestników Testowania zbierane są za pośrednictwem platformy www.ipresso.com
 14. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.202r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.). Dane osobowe są podawane przez uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz do ich poprawienia.
 15. Organizator oświadcza, że przekazane dane osobowe będą wykorzystywane przez Organizatora oraz Fundatora w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz w celach marketingowych.
 16. Akceptując Regulamin Uczestnik automatycznie zapisuje się do newslettera Organizatora i Fundatora. Po otrzymaniu pierwszego newslettera Uczestnik ma możliwość wypisania się z bazy, jak również przy każdej kolejnej otrzymanej wiadomości mailowej.

 

Produkty do testowania

 1. Fundator przewiduje wydanie łącznie w całej akcji dwieście sztuk Butelek NUK First Choice Plus do przetestowania, co jest jednoznaczne z wytypowaniem 200 osób do testowania, w tym
  - 160 Testujących Mam
  - 10 blogujących Mam

  - 30 Mam wytypowanych za pośrednictwem konkursów na blogach biorących udział w akcji
 2. Liczba butelek przeznaczonych do testowania może ulec zmianie.
 3. Szczegóły dotyczące przekazywanego produktu do testowania:
  - butelka NUK First Choice Plus
  - o pojemności w rozmiarze 150ml
  - smoczek silikonowy w rozmiarze 0-6 miesięcy, M (do mleka modyfikowanego)
 4. Uwaga! Powyższe informacje dotyczące wielkości butelek odpowiednich dla danego wieku dziecka są tylko zaleceniami. Należy zawsze brać pod uwagę indywidualny rozwój swojego Dziecka.
 5. Zwycięzca nie ma możliwości zmiany produktu przekazywanego do testowania, jak i wyboru wzorku na butelce (dostępne są 4 wzory i będą dopasowywane w miarę możliwości przez Organizatora pod względem kolorystycznym według płci Dziecka podanej w formularz zgłoszeniowym).

 

Przyznanie produktów

 1. W terminie do 14.10 zostaną wybrane i powiadomione Mamy Blogerki wytypowane do uczestnictwa w Testowaniu
 2. W terminie do 25.10 zostaną wybrane i powiadomione Testujące Mamy wytypowane do uczestnictwa w Testowaniu
 3. Wytypowane osoby zostaną powiadomione drogą e-mailową na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Wytypowane osoby mają obowiązek mailowo potwierdzić udział i dane do wysyłki produktu w ciągu 48 godzin od momentu orzymania maila z informacją o wytypowaniu do testowania.
 5. W przypadku braku odpowiedzi z potwierdzeniem danych w terminie 48 godzin prawo do testowania wygasa.
 6. Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania produktu innemu Uczestnikowi, jednocześnie ma prawo do przyznania go osobie z listy rezerwowej.
 7. Produkty dla wytypowanych osób zostaną wysłane w dniach od 30.10 do 04.11
 8. Osoba wytypowana nie ma możliwości odstąpienia prawa do produktu osobom trzecim.

 

Zbieranie opinii

 1. W terminie od 04.11 do 27.11 następuje Testowanie i opiniowanie butelek.
 2. Każda Testująca Mama oraz Mama Blogerka, która otrzyma butelkę do przetestowania jest zobowiązana w terminie do 27.11.do:
  - wypełnienia ankiety dotyczącej testowanej butelki (link zostanie przesłany poprzez mail)
  - przesłania na adres: nuk@dzikieptaki.pl zdjęcia swojego Dziecka z testowaną butelką
 3. W przypadku niewpłynięcia opinii Organizator będzie się kontaktował z osobą, która otrzymały produkt do przetestowania w celu przypomnienia i pozyskania opinii o produkcie.


Konkurs i Nagrody Specjalne dla Testujących

 1. Każda osoba testująca Butelkę NUK First Choice Plus ma możliwość wzięcia udziału w Konkursie.
 2. Zadanie konkursowe i sposób przesłania będą dostępne wyłącznie do osób testujących butelkę. Szczegóły zostaną przekazane drogą mailową.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie ankiety i przesłanie zdjęcia Dziecka z testowaną butelką.
 4. Komisja wyznaczona przez Organizatora wybierze 5 najciekawszych odpowiedzi na zadanie konkursowe, a ich autorzy zostaną wyróżnieni Nagrodami Specjalnymi.
 5. Nagrodami Specjalnymi przewidzianymi w Konkursie jest 5 zestawów Perfect Start Set (PP)
  Zawiera:Zestaw
  - 2 butelki FC+ PP 300 ml
  - 2 butelki FC+ PP 150 ml
  - 2 silikonowe smoczki do butelki FC+
  - 1 szczotkę do butelek
  - 1 nakrętkę z systemem zamykającym Open & Close do butelki FC+
  - 1 smoczek Genius “My First NUK”
  - 1 osłonkę smoczka uspokajającego


Postanowienia końcowe

 1. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Testowania, użytkownik może skontaktować się z Organizatorem poprzez e-mail: nuk@dzikieptatki.pl
 2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
  - zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie akcji, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zaistnienia zdarzeń losowych. W takiej sytuacji akcja zostaje zamknięta bez wytypowania osób do testowania.
  - niedoręczenie osobom wytypowanym produktu do testowania lub nagrody spowodowane niepodaniem przez Uczestnika danych adresowych lub podanie błędnych danych adresowych
  - Świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Organizatorowi zastrzega sobie prawo do zmiany zasad lub czasu trwania rekrutacji i terminu wytypowania osób do testowana w czasie jego trwania, jeśli uzna, iż zajdzie taka uzasadniona potrzeba. Uczestnicy Testowania zostaną wówczas o takiej zmianie odpowiednio poinformowani i nie będą mogli dochodzić z tego powodu jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.