Regulamin Konkursu: „NUKowy Maluch”

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w każdej edycji konkursu „NUKowy Maluch”, która odbędzie się w roku 2022, zwanym dalej „Konkurs”

 2. Konkurs odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.klubnuk.pl

 3. Każda edycja konkursu trwa od momentu ogłoszenia zasad edycji do ostatniego dnia danego miesiąca do godziny 00:00

 4. Rozwiązanie konkursu nastąpi za pośrednictwem maila do 15 dnia kolejnego miesiąca

 5. Konkurs nie będzie rozstrzygnięty, jeśli ilość uczestników będzie mniejsza niż 20 osób.

 6. Wysyłając zgłoszenie do konkursu, Uczestnik akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego Regulaminu. Nie może więc powoływać się na jego nieznajomość bądź brak akceptacji jego warunków.

 7. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, powyżej 18 roku życia mające miejsce stałego zamieszkania lub pobytu w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników Organizatora i Fundatora oraz członków ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 8. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które zapisały się do Klubu i są nadal jego członkami oraz są rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka, którego zdjęcie zostaje zgłoszone do konkursu.

 9. Każdy uczestnik może wziąć udział w dowolnej liczbie edycji konkursu.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „NUKowy Maluch” dalej zwanym „Konkursem” jest Baby Land Dariusz Staniszewski z siedzibą w Warszawie, przy al. Stanów Zjednoczonych 67 paw D-7, dalej zwany „Organizatorem”.
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
 3. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że jest autorem przesłanej pracy oraz posiada do niej pełne prawa autorskie.
 4. Organizator ma prawo do wykorzystania materiałów nadesłanych jako odpowiedzi konkursowe  w celach promocyjnych Organizatora na stronach klubnuk.pl, nuk.pl oraz w kanałach social media Organizatora.

 

ZADANIE KONKURSOWE

 1. Zadanie konkursowe w każdej edycji konkursu opiera się na przesłaniu zdjęcia Dziecka wraz z produktem marki NUK według wytycznych z danej edycji.
 2. Wytyczne dotyczące zadania konkursowego w danej edycji są każdorazowo przesyłane w cyklicznym newsletterze, którzy otrzymują członkowie klubu.
 3. Zgłoszenie może składać się maksymalnie z 5 zdjęć. Dopuszcza się możliwość przesłania przez Uczestnika kolażu.
 4. Zadanie konkursowe należy przesłać na mail: klubnuk@babyland.com.pl
 5. Tytuł maila musi składać się z: NUKowyMaluch + miesiąc + imię i nazwisko (osoby zgłaszającej się do konkursu)
 6. Zgłoszenie musi być przesłane z maila, na który osoba zarejestrowała się do Klubu. Zgłoszenia z innych maili nie będą brane pod uwagę.

 

NAGRODY

 1. Organizator przewiduje w każdej edycji inne nagrody, które będą publikowane każdego miesiąca na stronie klubnuk.pl
 2. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem maila, na adres mailowy, z którego została wysłana praca konkursowa.
 3. Laureat nie ma możliwości wymiany zawartości nagrody, chyba że inaczej postanowi Organizator.
 4. Wygrani mają obowiązek podać mailowo swoje dane do wysyłki w ciągu 5 dni od daty otrzymania maila z informacją o wygranej. 
  W przypadku braku odpowiedzi w terminie
  5 dni prawo do nagrody wygasa.
 5. Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania nagrody innemu Uczestnikowi.
 6. Jeżeli poszczególne elementy nagrody występują w różnych wersjach Uczestnik ma prawo wskazać który wzór chciałby otrzymać, natomiast Organizator nie ma obowiązku przekazania produktu dokładnie we wskazanym wzorze np. ze względu na brak produktu
  na stanie magazynowym.
 7. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców najpóźniej 30 dni od rozwiązania konkursu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie: www.klubnuk.pl
 2. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników będzie Organizator.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.202r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.). Dane osobowe są podawane przez uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz do ich poprawienia.
 5. Organizator oświadcza, że dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetworzone przez Organizatora z siedzibą w Milanówku, przy ul. Królewskiej 130/2 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia.
 6. Organizator oświadcza, że przekazane dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, adres mail będą wykorzystywane przez Organizatora w celach marketingowych. Akceptując Regulamin Uczestnik automatycznie zapisuje się do newslettera Organizatora. Po otrzymaniu pierwszego newslettera Uczestnik ma możliwość wypisania się z bazy, jak również przy każdej kolejnej otrzymanej wiadomości mailowej.
 7. Uczestnik jest zobowiązany do informowania Organizatora na piśmie o każdej zmianie danych osobowych Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działań spowodowanych niedokonaniem aktualizacji danych, a w szczególności za niemożność wydania Nagrody.
 8. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Uczestnika.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.
 10. O każdej zmianie Regulaminu Organizator powiadomi Uczestników.
 11. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
  - zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zaistnienia zdarzeń losowych. W takiej sytuacji konkurs zostaje zamknięty bez wyłonienia zwycięzcy.
  - niedoręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane niepodaniem przez Uczestnika danych adresowych lub podanie błędnych danych adresowych lub ewentualne niepoprawne świadczenie usług przez Pocztę Polską bądź firmy kurierskie.
 12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego