Regulamin Konkursu: „My First Nuk”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „My First Nuk”, zwanym dalej „Konkurs”

 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapisanie się do „Klubu Przyjaciół NUKa” zwanego dalej „Klubem” między 24 kwietnia, a 31 maja 2016 roku

 3. Klub znajduje się na stronie internetowej www.klubnuk.pl

 4. Zapisy do klubu odbywają się poprzez formularz zapisu dostępnego na stronie www.klubnuk.pl

 5. Aby zapisać się do klubu należy poprawnie wypełnić wszystkie pola formularza, kliknąć przycisk w dolnym prawym rogu formularza z napisem „Zarejestruj się” oraz otrzymać maila potwierdzającego rejestrację.

 6. Maila potwierdzającego rejestrację Uczestnik otrzymuje do 48h od momentu poprawnego wypełnienia formularza i kliknięcia przycisku na jego dole „Zarejestruj się”.

 7. Zadaniem konkursowym jest odpowiedź na pytanie konkursowe podczas zapisu w formularzu.

 8. Konkurs nie będzie rozstrzygnięty jeśli ilość uczestników będzie mniejsza niż 20 osób.

 9. Członkostwo w Klubie jest bezpłatne i dobrowolne.

 10. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik akceptuje jednocześnie postanowienia Regulaminu Konkursu znajdującego się na stronie www.klubnuk.pl. Nie może więc powoływać się na jego nieznajomość bądź brak akceptacji jego warunków.

 11. Organizatorem Konkursu jest agencja reklamowa Dzikie Ptaki sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku, przy ul. Królewskiej 130/2, zwana dalej „Organizator”.

 12. Fundatorem nagród w Konkursie jest Baby Land Dariusz Staniszewski z siedzibą w Warszawie, przy al. Stanów Zjednoczonych 67 paw D-7, dalej zwany „Fundatorem”.

 13. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że jest autorem przesłanej pracy oraz posiada do niej pełne prawa autorskie.

 

UCZESTNICY KLUBU

 1. Do klubu mogą zapisać się osoby fizyczne, powyżej 18 roku życia mające miejsce stałego zamieszkania lub pobytu w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników Organizatora i Fundatora oraz członków ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 2. Do klubu mogą zapisać się wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie dzieci w wieku od 0 do 7 roku życia, w tym wypadku podczas wypełniania formularza rejestracyjnego należy zaznaczyć opcję Rodzic.
 3. Do klubu mogą zapisać się również przyszli rodzice, w rozumieniu osób, które oczekują narodzin już poczętego Dziecka, w tym wypadku podczas wypełniania formularza rejestracyjnego należy zaznaczyć opcję Przyszły Rodzic.
 4. Jeden użytkownik w rozumieniu osoby prawnej może zarejestrować się tylko raz, korzystając z jednego adresu mailowego.
 5. Podczas rejestracji Uczestnik zobowiązany jest podać prawidłowe i prawdziwe dane.
 6. W przypadku zmiany danych, Uczestnik ma obowiązek dokonania ich niezwłocznej aktualizacji.
 7. Uczestnik może zrezygnować z członkostwa w każdym dowolnym momencie poprzez kliknięcie w prawnym dolnym logu dowolnej wiadomości mailowej słowa „Zrezygnuj”.

 

 

NAGRODY

 1. Organizator przewiduje łącznie 103 nagrody:
  • 1 miejsce – Kubek Junior Cup Kraina Lodu oraz butelka metalowa z dwoma uchwytami
  • 2 miejsce – Kubek Junior Cup Kraina Lodu oraz pojemnik na przekąski
  • 3 miejsce – Kubek Junior Cup Kraina Lodu oraz smoczek i łańcuszek Kubuś Puchatek
  • 100 smoczków  My First Nuk
 2. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem maila, na adres mailowy, z którego została wysłana praca konkursowa.
 3. Laureat nie ma możliwości wymiany zawartości nagrody, chyba że inaczej postanowi Organizator.
 4. Wygrani mają obowiązek podać mailowo swoje dane do wysyłki w ciągu 5 dni od daty otrzymania maila z informacją o wygranej. 
  W przypadku braku odpowiedzi w terminie
  5 dni prawo do nagrody wygasa.
 5. Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania nagrody innemu Uczestnikowi.
 6. Jeżeli poszczególne elementy nagrody występują w różnych wersjach Uczestnik ma prawo wskazać który wzór chciałby otrzymać, natomiast Organizator nie ma obowiązku przekazania produktu dokładnie we wskazanym wzorze np. ze względu na brak produktu
  na stanie magazynowym.
 7. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców najpóźniej 30 dni od rozwiązania konkursu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie: www.klubnuk.pl
 2. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników będzie Organizator.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.202r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.). Dane osobowe są podawane przez uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz do ich poprawienia.
 5. Organizator oświadcza, że dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetworzone przez Organizatora z siedzibą w Milanówku, przy ul. Królewskiej 130/2 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia.
 6. Organizator oświadcza, że przekazane dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, adres mail będą wykorzystywane przez Organizatora oraz Fundatora w celach marketingowych. Akceptując Regulamin Uczestnik automatycznie zapisuje się do newslettera Organizatora i Fundatora. Po otrzymaniu pierwszego newslettera Uczestnik ma możliwość wypisania się z bazy, jak również przy każdej kolejnej otrzymanej wiadomości mailowej.
 7. Uczestnik jest zobowiązany do informowania Organizatora na piśmie o każdej zmianie danych osobowych Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działań spowodowanych niedokonaniem aktualizacji danych, a w szczególności za niemożność wydania Nagrody.
 8. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Uczestnika.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.
 10. O każdej zmianie Regulaminu Organizator powiadomi Uczestników.
 11. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
  - zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zaistnienia zdarzeń losowych. W takiej sytuacji konkurs zostaje zamknięty bez wyłonienia zwycięzcy.
  - niedoręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane niepodaniem przez Uczestnika danych adresowych lub podanie błędnych danych adresowych lub ewentualne niepoprawne świadczenie usług przez Pocztę Polską bądź firmy kurierskie.
 12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego