Regulamin Konkursu: „60 lat marki NUK”

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie organizowanym z okazji „60 lat marki NUK”, zwanym dalej „Konkurs”.
 2. Konkurs odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.klubnuk.pl.
 3. Konkurs będzie trwał od 16.05.2016 do 30.06.2016 do godziny 00:00.
 4. Rozwiązanie konkursu nastąpi za pośrednictwem wiadomości e-mail do 25.07.2016r.
 5. Konkurs nie będzie rozstrzygnięty, jeśli ilość uczestników będzie mniejsza niż 100 osób.
 6. Wysyłając zgłoszenie do konkursu, Uczestnik akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego Regulaminu. Nie może więc powoływać się na jego nieznajomość bądź brak akceptacji jego warunków.
 7. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, powyżej 18 roku życia mające miejsce stałego zamieszkania lub pobytu w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników Organizatora i Fundatora oraz członków ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „60 lat marki NUK” dalej zwanym „Konkursem” jest agencja reklamowa Dzikie Ptaki sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku, przy ul. Królewskiej 130/2, zwana dalej „Organizator”.
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Baby Land Dariusz Staniszewski z siedzibą w Warszawie, przy al. Stanów Zjednoczonych 67 paw D-7, dalej zwany „Fundatorem”.
 3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
 4. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że jest autorem przesłanej pracy oraz posiada do niej pełne prawa autorskie.
 5. Organizator oraz Fundator mają prawo do wykorzystania materiałów nadesłanych jako odpowiedzi konkursowe  w celach promocyjnych Organizatora i Fundatora.
 6. Wzięcie udział w konkursie (tj. przesłanie zadania konkursowego) jest jednoznaczne z udzieleniem praw do wykorzystania materiałów video/ zdjęć oraz wizerunków w nich zawartych w każdym polu eksploatacji (Internet, tv, pokazy, konferencje, targi)
   

ZADANIE KONKURSOWE

 1. Zadanie konkursowe polega na nagraniu krótkiego filmiku np. telefonem komórkowym odpowiadającego na pytanie: Do czego inspiruje mnie moje dziecko?. Wypowiedź w filmie powinna zaczynać się od słów: „Moje dziecko inspiruje mnie do…”.
 2. Zadanie należy przesłać na adres mailowy: nuk@dzikieptaki.pl
 3. Tytuł maila ze zgłoszeniem konkursowym musi zawierać następujące informacje: 60lat + imię + nazwisko
 4. Jeśli uczestnik nie ma możliwości nagrania materiału wideo może wziąć udział w konkursie wysyłając fotografię oraz tekstową odpowiedź na pytanie konkursowe.
 5. Zgłoszenie może składać się maksymalnie z jednego materiału filmowego lub 3 zdjęć i opisu
 6. Jeden uczestnik może otrzymać jedno zgłoszenie
 7. W przypadku stwierdzenia pogwałcenia zasad konkursu, tudzież ogólnie panujących zasad etyki, czy kodeksu karnego (tudzież rodzinnego i opiekuńczego) materiał zostanie przekazany odpowiedniej instytucji wraz z danymi osobowymi nadawcy.

 

NAGRODY

 1. Organizatora przewiduje łącznie sześćdziesiąt nagród w konkursie, w tym nagrody główne od I do III miejsca.
 2. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem maila, na adres mailowy, z którego została wysłana praca konkursowa.
 3. Laureat nie ma możliwości wymiany zawartości nagrody, chyba że inaczej postanowi Organizator.
 4. Wygrani maja obowiązek podać mailowo swoje dane do wysyłki w ciągu 5 dni od daty otrzymania maila z informacją o wygranej.  W przypadku braku odpowiedzi w terminie 5 dni prawo do nagrody wygasa.
 5. Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania nagrody innemu Uczestnikowi.
 6. Jeżeli poszczególny elementy nagrody występują w różnych wersjach Uczestnik ma prawo wskazać który wzór chciałby otrzymać, natomiast Organizator nie ma obowiązku przekazania produktu dokładnie we wskazanym wzorze np. ze względu na brak produktu w stanie magazynowym.
 7. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców najpóźniej 30 dni od rozwiązania konkursu.

 

Dokładny podział nagród:

 • Nagroda za I miejsce: Sterylizator NUK, Płyn do mycia butelek NUK, Szczotka do mycia butelek NUK, Zestaw Jubileuszowy: silikonowy smoczek uspokajający NUK Genius + butelka NUK First Choice+
 • Nagroda za miejsce II: Podgrzewacz NUK termo Rapid NUK, płyn do mycia butelek NUK, Zestaw Jubileuszowy: silikonowy smoczek uspokajający NUK Genius + butelka NUK First Choice+  
 • Nagroda za miejsce III: Suszarka do butelek NUK, Płyn do mycia butelek NUK, Zestaw Jubileuszowy: silikonowy smoczek uspokajający NUK Genius + butelka NUK First Choice+
 • Nagrody za miejsca IV-LX: Zestaw Jubileuszowy: silikonowy smoczek uspokajający NUK Genius + butelka NUK First Choice+

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie: www.klubnuk.pl
 2. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników będzie Organizator.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.202r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.). Dane osobowe są podawane przez uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz do ich poprawienia.
 5. Organizator oświadcza, że dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetworzone przez Organizatora z siedzibą w Milanówku, przy ul. Królewskiej 130/2 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia.
 6. Organizator oświadcza, że przekazane dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, adres mail będą wykorzystywane przez Organizatora oraz Fundatora w celach marketingowych. Akceptując Regulamin Uczestnik automatycznie zapisuje się do newslettera Organizatora i Fundatora. Po otrzymaniu pierwszego newslettera Uczestnik ma możliwość wypisania się z bazy, jak również przy każdej kolejnej otrzymanej wiadomości mailowej
 7. Uczestnik jest zobowiązany do informowania Organizatora na piśmie o każdej zmianie danych osobowych Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działań spowodowanych niedokonaniem aktualizacji danych, a w szczególności za niemożność wydania Nagrody.
 8. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Uczestnika.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Organizator powiadomi Uczestników.
 10. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
  - zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zaistnienia zdarzeń losowych. W takiej sytuacji konkurs zostaje zamknięty bez wyłonienia zwycięzcy.
  - niedoręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane niepodaniem prze Uczestnika danych adresowych lub podanie błędnych danych adresowych lub ewentualne niepoprawne świadczenie usług przez Pocztę Polską bądź firmy kurierskie.
 11. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

Życzymy powodzenia!
Zespół NUK