Regulamin Klubu „Klub Przyjaciół NUKa”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Klubie Przyjaciół NUKa, zwanym dalej „Klub”
 2. Klub znajduje się na stronie internetowej www.klubnuk.pl
 3. Zapisy do klubu odbywają się poprzez formularz zapisu dostępny na stronie www.klubnuk.pl
 4. Aby zapisać się do klubu należy poprawnie wypełnić wszystkie pola formularza, kliknąć przycisk w dolnym prawym rogu formularza z napisem „Zarejestruj się” oraz otrzymać maila potwierdzającego rejestrację.
 5. Maila potwierdzającego rejestrację Uczestnik otrzymuje do 48h od momentu poprawnego wypełnienia formularza i kliknięcia przycisku na jego dole „Zarejestruj się”.
 6. Członkostwo w Klubie jest bezpłatne i dobrowolne.
 7. Klub prowadzony jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
 8. Zapisując się do Klubu Uczestnik akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego Regulaminu. Nie może więc powoływać się na jego nieznajomość bądź brak akceptacji jego warunków.
 9. Organizatorem Klubu jest agencja reklamowa Dzikie Ptaki sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku, przy ul. Królewskiej 130/2, zwana dalej „Organizator”.
 10. Fundatorem wszelkich nagród w Klubie jest Baby Land Dariusz Staniszewski z siedzibą w Warszawie, przy al. Stanów Zjednoczonych 67 paw D-7, dalej zwany „Fundatorem”.

 

UCZESTNICY KLUBU

 1. Do klubu mogą zapisać się osoby fizyczne, powyżej 18 roku życia mające miejsce stałego zamieszkania lub pobytu w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników Organizatora i Fundatora oraz członków ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 2. Do klubu mogą zapisać się wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie dzieci w wieku od 0 do 7 roku życia, w tym wypadku podczas wypełniania formularza rejestracyjnego należy zaznaczyć opcję Rodzic.
 3. Do klubu mogą zapisać się również przyszli rodzice, w rozumieniu osób, które oczekują narodzin już poczętego Dziecka, w tym wypadku podczas wypełniania formularza rejestracyjnego należy zaznaczyć opcję Przyszły Rodzic.
 4. Jeden użytkownik w rozumieniu osoby prawnej może zarejestrować się tylko raz, korzystając z jednego adresu mailowego.
 5. Podczas rejestracji Uczestnik zobowiązany jest podać prawidłowe i prawdziwe dane.
 6. W przypadku zmiany danych, Uczestnik ma obowiązek dokonania ich niezwłocznej aktualizacji.
 7. Uczestnik może zrezygnować z członkostwa w każdym dowolnym momencie poprzez kliknięcie w prawnym dolnym logu dowolnej wiadomości mailowej słowa „Zrezygnuj”.

 

UCZESTNICTWO W KLUBIE

 1. Klub znajduje się na portalu pod adresem www.klubnuk.pl
 2. Na portalu znajdują się informacje ogólnodostępne dla wszystkich użytkowników Internetu, również dla niezarejestrowanych Klubowiczów.
 3. Komunikacja z Klubowiczami następuje poprzez korespondencję mailową, dlatego zapisanie się do klubu jest równoznaczne z zapisaniem się do newslettera Klubu.
 4. Uczestnictwo w Klubie ukierunkowane jest na dostarczanie dodatkowych korzyści Klubowiczom, w tym:
 • możliwość uczestniczenia co miesiąc w konkursie NUKowy Maluch i wygrania cennych nagród marki NUK
 • możliwość uczestniczenia w konkursach specjalnych
 • uczestniczenie w badaniach i ankietach, które mają wpływ na rozwój marki NUK
 • specjalne oferty cenowe na wybrane nowości, limitowane edycje, końcówki serii
 • informacje o akcjach promocyjnych i konkursach prowadzonych przez markę NUK w sieci
 • informacje o nowościach w naszym asortymencie
 • stały dostęp do porad specjalistów
 • różnorodne informacje dotyczące ciąży, porodu i dziecka

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie: www.klubnuk.pl
 2. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Klubie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników będzie Organizator.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.202r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.). Dane osobowe są podawane przez uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz do ich poprawienia.
 5. Organizator oświadcza, że dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetworzone przez Organizatora z siedzibą w Milanówku, przyul. Królewskiej 130/2 w celu realizacji umowy przystąpienia do klubu i jego prawidłowego przeprowadzenia.
 6. Organizator oświadcza, że przekazane dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, adres mail będą wykorzystywane przez Organizatora oraz Fundatora w celach marketingowych. Akceptując Regulamin Uczestnik automatycznie zapisuje się do newslettera Organizatora i Fundatora. Po otrzymaniu pierwszego newslettera Uczestnik ma możliwość wypisania się z bazy, jak również przy każdej kolejnej otrzymanej wiadomości mailowej.
 7. Uczestnik jest zobowiązany do informowania Organizatora na piśmie o każdej zmianie danych osobowych Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działań spowodowanych niedokonaniem aktualizacji danych, a w szczególności za niemożność wydania Nagrody.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie, między innym z poniżej wymienionych przyczyn:
 • zmiana przepisów prawa dotycząca lub oddziałowująca na zakres usług pełnionych przez Organizatora
 • zmiany techniczne obsługi klubu
 • zmiana zakresu działania klubu, w tym wprowadzanie nowych funkcjonalności, nowych działań, akcji, konkursów.

   9. O każdej zmianie Regulaminu Organizator powiadomi Uczestników.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem
       stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności kodeksu cywilnego.