Regulamin Konkursu „Cała prawda o macierzyństwie”

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Cała prawda o macierzyństwie”, zwanym dalej „Konkurs”
2. Konkurs odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.klubnuk.pl
3. Konkurs będzie trwał
od 7.11.2016 do 30.11.2016 do godziny 00:00
4. Rozwiązanie konkursu nastąpi za pośrednictwem maila do 15.12.2016r.
5. Konkurs nie będzie rozstrzygnięty, jeśli ilość uczestników będzie mniejsza niż 20 osób.
6. Wysyłając zgłoszenie do konkursu, Uczestnik akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego Regulaminu. Nie może więc powoływać się na jego nieznajomość bądź brak akceptacji jego warunków.
7.  W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, powyżej 18 roku życia mające miejsce stałego zamieszkania lub pobytu w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników Organizatora i Fundatora oraz członków ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „Cała prawda o macierzyństwie” dalej zwanym „Konkursem” jest agencja reklamowa Dzikie Ptaki sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku, przy ul. Królewskiej 130/2, zwana dalej „Organizator”.
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Baby Land Dariusz Staniszewski z siedzibą w Warszawie, przy al. Stanów Zjednoczonych 67 paw D-7, dalej zwany „Fundatorem”
3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
4. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że jest autorem przesłanej pracy oraz posiada do niej pełne prawa autorskie.
5. Uczestnik oświadcza jednocześnie, że za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich odpowiada wyłącznie uczestnik, który zgłosił pracę i ponosi on pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie rościć prawa do wykonanej przez Uczestnika pracy.
6. Organizator oraz Fundator mają prawo do wykorzystania materiałów nadesłanych jako odpowiedzi konkursowe w celach promocyjnych Organizatora i Fundatora.
 

ZADANIA KONKURSOWE
1. Zadanie konkursowe polega na napisaniu historii dotyczącej własnych doświadczeń związanych z macierzyństwem. Interpretacja tematu jest dowolna i pozwala na swobodne podjęcie tematu przez Uczestnika. Prace mogą dotyczyć zarówno okresu ciąży, porodu, jak i okresu po narodzeniu Dziecka. Celem akcji pokazanie jest całej prawdy o macierzyństwie, co warto mieć na uwadze podczas pisania swojej historii. Chcemy pokazać prawdziwe historie.
2. Uczestnik może dodatkowo przesłać zdjęcie swoje/ swojego dziecka do zilustrowania przesłanej historii, natomiast nie jest to wymogiem udziału w konkursie. Jeżeli Uczestnik nie załączy żadnego zdjęcia, a jego historia zostanie wybrana do opublikowania Organizator wybierze samodzielnie zdjęcie ilustrujące historię. Dodatkowo istnieje możliwość, że zdjęcie nadesłane przez uczestnika nie będzie mogło być opublikowane z różnych względów np. będzie słabe jakościowo, będzie zawierać produkty konkurencji, w taki wypadku Organizator również wybierze inną ilustrację
3. Zadanie konkursowe należy przesłać na mail:
NUK@dzikieptaki.pl
4. Wysyłając pracę należy wpisać konkretny temat maila: mamyniezreklamy
5. Treść pracy można przesłać w załączniku lub w treści maila
6. W treści maila Uczestnik musi podać dokładny podpis, jakim ma być opatrzona jego praca (może to być dowolnie wybrana przez niego forma np. imię i nazwisko, pseudonim)

7. organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia drobnych korekt redakcyjnych przed publikacją, jednak zobowiązuje się do nie nienaruszenia wartości merytorycznej i przekazu. Celem redakcji, jest korkta tekstu pod kątem poprawności językowej.


NAGRODY
1. Organizatora przewiduje dziesięć nagród w konkursie, przyznawane na równoległych miejscach.
2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem maila, na adres mailowy, z którego została wysłana praca konkursowa.
3  Dodatkowo wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie, na której przeprowadzana jest akcja oraz na fanpage NUK Polska
4. Laureat nie ma możliwości wymiany zawartości nagrody, chyba że inaczej postanowi Organizator.
5. Wygrani mają obowiązek podać mailowo swoje dane do wysyłki w ciągu 5 dni od daty otrzymania maila z informacją o wygranej.  W przypadku braku odpowiedzi w terminie 5 dni prawo do nagrody wygasa.
6. Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania nagrody innemu Uczestnikowi.
7. Jeżeli poszczególne elementy nagrody występują w różnych wersjach Uczestnik ma prawo wskazać który wzór chciałby otrzymać, natomiast Organizator nie ma obowiązku przekazania produktu dokładnie we wskazanym wzorze np. ze względu na brak produktu w stanie magazynowym.
8. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców najpóźniej 30 dni od rozwiązania konkursu.
9.
Nagrodą dla jednej osoby jest zestaw produktów NUK:
•    2 butelki NUK New Classic 250 ml, smoczek silikonowy First Choice Plus, rozmiar 2 (6-18 m.),M (do mleka modyfikowanego)
•    2 smoczki NUK Freestyle rozmiar 2 (6-18 m.)


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie: www.klubnuk.pl
2. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników będzie Organizator.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.202r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.). Dane osobowe są podawane przez uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz do ich poprawienia.
5. Organizator oświadcza, że dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetworzone przez Organizatora z siedzibą w Milanówku, przy ul. Królewskiej 130/2 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia.
6. Organizator oświadcza, że przekazane dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, adres mail będą wykorzystywane przez Organizatora oraz Fundatora w celach marketingowych. Akceptując Regulamin Uczestnik automatycznie zapisuje się do newslettera Organizatora i Fundatora. Po otrzymaniu pierwszego newslettera Uczestnik ma możliwość wypisania się z bazy, jak również przy każdej kolejnej otrzymanej wiadomości mailowej
7. Uczestnik jest zobowiązany do informowania Organizatora na piśmie o każdej zmianie danych osobowych Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działań spowodowanych niedokonaniem aktualizacji danych, a w szczególności za niemożność wydania Nagrody.
8. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Uczestnika.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Organizator powiadomi Uczestników.
10. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
•  Zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zaistnienia zdarzeń losowych. W takiej sytuacji konkurs zostaje zamknięty bez wyłonienia zwycięzcy.
•  Niedoręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane niepodaniem przez Uczestnika danych adresowych lub podanie błędnych danych adresowych lub ewentualne niepoprawne świadczenie usług przez Pocztę Polską bądź firmy kurierskie.
11. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.


Życzymy powodzenia!
Zespół NUK